Het burgerperspectief op de herijking van het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid

Een internationaal verkennend onderzoek naar handhavingsbeleid van de sociale zekerheid. Per land zijn de contouren van het socialezekerheidsstelsel onderzocht, is ingezoomd op het handhavingsbeleid en zijn opvallende en relevante ontwikkelingen en goede voorbeelden uitgelicht. In het onderzoek was vooral, maar niet uitsluitend, aandacht voor werkloosheidsverzekeringen en vangnetregelingen.

Het burgerperspectief op de herijking van het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid