Categorie Duurzame Inzetbaarheid

De categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk is verantwoordelijk voor inhuur van hr-professionals en inkoop van hr-diensten. Dat is nodig bij tijdelijke vervanging of aanvulling op de eigen capaciteit en diensten van de Rijksoverheid. Bij deze inkoop ligt de nadruk op diversiteit en inclusie en social return.

Categorieplan in het kort

In het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk, 'HRM inkopen met sociale impact', staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie is verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoop en het strategisch contractmanagement van externe hr-professionals en hr-diensten.

De categorie draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van het Rijk en Defensie én het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving. Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: het vermogen werk te hebben en te houden. Dat doet de categorie door te focussen op thema’s (inkoopsegmenten) als: werving en selectie, loopbaan- en talentontwikkeling, vitaliteit en verzuim. Andere doelstellingen van de categorie zijn het behouden van klanttevredenheid van de Rijksonderdelen. En het op een efficiënte en effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het strategisch contract- en leveranciersmanagement.

Het categorieplan is samengevat in twee documenten:

Wat betekent inkopen met impact voor dit categorieplan?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van hr is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling. 

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

Producten en diensten in het categorieplan

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Duurzame inzetbaarheid Rijk vallen. 

Inhuur hr-professionals (rijksbreed)

Het werven, (pre-)selecteren en ter beschikking stellen van flexibele arbeidskrachten voor tijdelijke inhuuropdrachten van hr-professionals en de daarbij behorende afhandeling op het gebied van administratie, contracten en financiën.

Uitbesteding van hr-diensten (SSO’s)

Bij uitbesteding gaat het om dienstverlening waarbij de inzet van externe hrm-ers centraal staat. Voorbeelden van hr-diensten zijn:

  • vacatureteksten en jobbranding
  • selectieprocedure Rijkstraineeprogramma
  • assessments
  • contractovername
  • re-integratiedienstverlening 2e en 3e spoor

Video en artikel: Meer innovatiekracht bij de Rijksoverheid door diversiteit en inclusie

'Hrm inkopen met sociale impact' is de nieuwe strategie van de categorie Duurzame Inzetbaarheid, de categorie die verantwoordelijk is voor de inkoop van hr-professionals en hr-diensten. Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda bij het Rijk, als belangrijk onderdeel van het strategisch personeelsbeleid. Het Rijk wil een inclusieve organisatie zijn met divers samengestelde teams. Dat vertelt categoriemanager Marieke van der Aa aan Denkdoeduurzaam.nl. Lees het artikel en bekijk de bijbehorende video over hoe de categorie diversiteit en inclusie toepast in aanbestedingen.

Artikel: Diversiteit en inclusie steeds vaker onderdeel van inkoop

Bij Rijkswaterstaat zijn diversiteit en inclusie steeds vaker onderdeel van inkoop. Lees meer over hoe de categorie inkoopt met sociale impact in het magazine van Rijkswaterstaat (4 december 2022).

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

Het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk met de onderbouwde strategie 'HRM inkopen met sociale impact' waarmee de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De marktconsultaties vindt u op TenderNed bij Aankondigingen. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.  

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen van de categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website Overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan in hoeverre het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand. 

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo), zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Contact

Voor vragen over het categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk kunt u contact opnemen met het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat via e-mail: contractbeheer.IUC@rws.nl.