Overheden maken impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Met een feestelijk ondertekenmoment is vandaag het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact.

In verschillende sectoren en productgroepen kunnen zij hiermee het verschil maken. Rijkswaterstaat maakt bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouw gebruik van een circulaire bruggenbank en provincie Zuid-Holland heeft het hoofdgebouw van haar provinciehuis volledig duurzaam, circulair en energieneutraal gerenoveerd. Een ander voorbeeld is de catering in bedrijfsrestaurants standaard vegetarisch aanbieden en vlees alleen op aanvraag. Of door alleen gerecyclede meubels te gebruiken bij het inrichten van kantoren. Door bewust mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Of door gerecycled textiel te gebruiken voor uniformen. En door bij de werving altijd oog te hebben voor diversiteit en inclusie. Door energieverbruik te verminderen en verspilling te voorkomen.

Sustainable Development Goals

Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. Zij committeren zich hiermee aan het toepassen van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Op deze manier werken de Manifestpartijen aan maatschappelijke doelen op de volgende gebieden: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN.

€ 85 miljard

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf met een symbolische druk op de knop vandaag het officiële startsein voor het Manifest.

Vivianne Heijnen: “Ik ben trots om vandaag het manifest officieel af te mogen trappen. Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim € 85 miljard uit aan producten, werken en diensten. Door hierbij altijd na te denken over de gemaakte keuzes, kunnen we echt het verschil maken. Zo gaan we bij het versterken van onze dijken en sluizen de komende jaren circulair te werk. Denk aan stenen, grondgebruik, hergebruik van materialen enzovoorts. En we gaan als Rijk voor onze tienduizenden ICT-werkplekken de markt uitdagen op het gebied van circulariteit, door vol in te zetten op gerecyclede materialen.”

Actieplan

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt.