Internationale afspraken over duurzame zeevaart

De Rijksoverheid werkt samen met de zeevaartsector en andere landen aan internationale afspraken over duurzame zeevaart. Het doel is om milieuvervuiling door zeeschepen te verminderen en de zee en havens duurzaam te gebruiken.

Het beleid van de Rijksoverheid is vooral gebaseerd op afspraken in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese Unie. Het beleid staat in de Nederlandse Maritieme Strategie 2015–2025.

Maatregelen om schadelijke effecten uitstoot zeeschepen tegen te gaan

Uitlaatgassen van scheepsmotoren kunnen lokale luchtvervuiling veroorzaken door uitstoot van zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijnstof. Ook stoten ze CO2 uit, waardoor ze bijdragen aan de opwarming van de aarde. Om deze milieuvervuiling tegen te gaan, zijn wereldwijd de volgende afspraken gemaakt:

  • Vanaf 2025 moeten alle nieuwe zeeschepen minstens 30% energiezuiniger worden dan ze nu gemiddeld zijn.
  • Alle schepen moeten uitgebreide informatie over hun brandstofgebruik bijhouden en rapporteren.
  • De IMO werkt aan een plan voor vermindering van de CO2-uitstoot. De IMO is een orgaan van de Verenigde Naties.
  • Vanaf 2021 mogen nieuwe zeeschepen op de Noordzee 70% minder stikstofoxiden uitstoten dan in 2016.
  • Vanaf 2020 mogen zeeschepen alleen nog brandstof met maximaal 0,5% zwavel gebruiken. Op de Noordzee is dat sinds 2015 al maximaal 0,1%.

Voorkomen lozingen van afval

Schepen mogen geen afval lozen op zee. In Europese havens zijn schepen verplicht om hun afval af te geven. Ook moeten ze een bijdrage betalen voor de verwerking van hun afval.

Tegengaan verspreiding uitheemse organismen door ballastwater

Volgens het internationale Ballastwaterverdrag moeten schepen een installatie hebben om ballastwater te zuiveren van uitheemse organismen. Ballastwater is water dat schepen gebruiken om stabiel te blijven als ze niet helemaal vol zijn. Door de zuiveringsinstallatie kunnen schadelijke uitheemse organismen zich niet verspreiden naar wateren waar ze normaal niet voorkomen. 

Schoon en veilig slopen van zeeschepen

In de Europese verordening scheepsrecycling staan afspraken voor schepen die varen onder de vlag van een Europees land. Deze afspraken gaan uiterlijk eind 2018 in. Alleen scheepsrecyclingbedrijven die aan strenge eisen voor milieu en arbeidsomstandigheden voldoen, mogen deze schepen slopen. De afspraken voorkomen dat bedrijven schepen laten slopen onder omstandigheden die slecht zijn voor mens en milieu.

Er zijn ook wereldwijde afspraken gemaakt in het Hongkongverdrag (pagina in het Engels). Dit verdrag is nog niet in werking getreden.

Kabinet Rutte III: milieuwinst voor zeevaart

In de zeevaart en binnenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Daarom wil het kabinet komen tot een Green Deal voor de zeevaart, binnenvaart en havens.

Het kabinet wil bovendien in alle Europese wateren zones instellen waar lage uitstoot verplicht is. Dit moet zorgen voor een gelijk en duurzamer speelveld. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Zie ook