Langer thuis wonen voor ouderen: wat doet de overheid?

De Rijksoverheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit staat in het programma Langer Thuis.

€ 340 miljoen voor programma Langer Thuis

De overheid stelt ruim € 340 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van dit programma. Dit geld is beschikbaar tot 2021. Het bijbehorende plan van aanpak richt zich op 3 soorten maatregelen:

 • betere ondersteuning en zorg thuis;
 • hulp aan mantelzorger en vrijwilligers;
 • meer geschikte woningen voor ouderen.

Aan het het plan van aanpak werkte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met organisaties uit de samenleving.  

In het programma staat ook dat er een commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen wordt ingesteld.

Betere ondersteuning en zorg thuis

De overheid wil dat de zorg en ondersteuning thuis is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.

Voorbeelden van maatregelen om dit te bereiken:

 • De Rijksoverheid wil de ‘zorgnetwerken’ voor kwetsbare ouderen versterken. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere zorgverleners werken hierin als 1 team samen. 
 • Technologische toepassingen (e-health) kunnen ouderen helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Denk aan wondverzorging op afstand of apparaatjes die automatisch hulp inschakelen als een oudere is gevallen. De overheid stelt voor e-health geld beschikbaar via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).
 • Het ministerie van VWS stimuleert de ontwikkeling van slimme technologie. Zoals domotica, hulpmiddelen om mee te kunnen doen als je een beperking hebt, e-health om prettig te werken als zorgprofessional of andere innovaties in de zorg om gezonder en bewuster te leven. Kijk bij Zorg van Nu op welke manier zorginnovaties kunnen bijdragen en wat het beleid is van het ministerie van VWS. 

Hulp aan mantelzorgers en vrijwilligers 

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hard nodig bij de zorg voor ouderen. Ongeveer 10 procent van de mantelzorgers en een kleiner aantal vrijwilligers is overbelast.

De overheid wil deze groepen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Een voorbeeld van een maatregel om dit te bereiken:

 • Hebben mantelzorgers of vrijwilligers zelf hulp nodig of willen ze bijvoorbeeld met vakantie? Dan moeten zij makkelijk en snel vervangende zorg (respijtzorg) kunnen organiseren. Een professionele kracht of andere vrijwilliger neemt de zorgtaken dan tijdelijk over.
 • Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg  om mantelzorgers te ontlasten. Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Meer geschikte woningen voor ouderen 

Veel ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen toch zelfstandig blijven wonen. Soms is daarvoor een aanpassing aan de woning nodig. In andere gevallen heeft een verhuizing de voorkeur. Bijvoorbeeld als te weinig winkels in de buurt zijn. Of als de woning niet goed begaanbaar is met een rollator.

Enkele voorbeelden van maatregelen om meer geschikte woningen voor ouderen te realiseren:

 • Gemeenten krijgen hulp om vraag en aanbod van woningen voor ouderen in kaart te brengen. En om een visie te ontwikkelen op wonen met zorg.
 • De bouw van meer geschikte woningen wordt gestimuleerd. Ook wordt het mogelijk om nieuwe woonvormen te bedenken.
 • Gemeenten ontwikkelen een lokaal plan om ouderen te helpen geschikt te wonen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een wooncoach aanstellen.
 • De stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Deze regeling bevordert de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen. 
 • Begin 2019 is het Innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk gestart. Met dit programma krijgen gemeenten een beter beeld welke voorzieningen kwetsbare mensen nodig hebben in hun wijk.