Samenvatting coalitieakkoord

Het kabinet-Rutte IV regeerde van 10 januari 2022 tot 7 juli 2023. De plannen van dit kabinet staan in het coalitieakkoord. Op deze pagina leest u de belangrijkste punten uit dit akkoord.

Relatie burgers en de overheid

De overheid is er voor alle mensen in Nederland. Daarom moet de overheid rechtvaardig en betrouwbaar zijn. Dit doet het kabinet op de volgende manieren:

 • Mensen moeten de overheid makkelijker om hulp kunnen vragen. Bijvoorbeeld via een loket bij de gemeente waar ze vragen kunnen stellen.
 • De overheid gaat mensen die problemen hebben door de aardbevingen in Groningen of kinderopvangtoeslag beter helpen.
 • Het systeem voor toeslagen wordt duidelijker en eenvoudiger.

Duurzaam land

Het kabinet wil Nederland klaarmaken voor de toekomst. Onder meer op het gebied van klimaat, landbouw en het bouwen van huizen. Dit doet het kabinet door:

 • Minstens 55% minder uitstoot van CO2 in het jaar 2030. Bijvoorbeeld door meer te kiezen voor energie uit wind en zon. Door huizen beter te isoleren. Elektrisch te rijden. En door ons voor te bereiden op meer kernenergie.
 • De natuur beter te beschermen door minder stikstof uit te stoten.
 • Producten vaker te hergebruiken. Bijvoorbeeld door dieren het eten te geven dat mensen niet meer opeten. Zo is er minder afval.
 • Elk jaar 100.000 nieuwe huizen te bouwen die goed bereikbaar zijn met de fiets, auto of het openbaar vervoer.

Veiligheid

Het kabinet wil een veilig Nederland. Dit doet het kabinet door:

 • meer geld uit te geven aan politie en aanpak van zware misdaad;
 • te voorkomen dat jongeren de criminaliteit ingaan;
 • het makkelijker maken voor mensen om hun recht te halen.

Gelijke kansen

Jezelf zijn

Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat kan alleen wanneer mensen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn. Daarom wil het kabinet discriminatie aanpakken. Want je afkomst, geloof, kleur, leeftijd, seksuele geaardheid of beperking mogen nooit je toekomst bepalen. Dat doet het kabinet door:

 • op te treden tegen alle vormen van discriminatie of racisme;
 • discriminatie van mensen met een handicap in de grondwet te verbieden;
 • te blijven werken aan de acceptatie van de LHBTQI+-gemeenschap;
 • vrouwenhaat te bestrijden;
 • zich in te zetten voor een goede regeling voor draagmoeders.

Integratie

Het kabinet wil dat nieuwkomers snel de weg vinden in Nederland door vanaf het begin mee te doen. Dat vraagt zowel een eigen verantwoordelijkheid als een samenleving die nieuwkomers de kans geeft. Dit doet het kabinet door:

 • meer geld beschikbaar te maken voor de IND en COA;
 • te stimuleren dat nieuwkomers zo goed en snel mogelijk Nederlands leren spreken;
 • mensen en organisaties die nieuwkomers willen helpen te ondersteunen;
 • te voorkomen dat landen ongewenst invloed hebben in Nederland.

Onderwijs

Het is belangrijk dat iedereen een goed bestaan heeft. Dat begint bij het bieden van dezelfde kansen aan alle kinderen, jongeren en studenten. Dit doet het kabinet door:

 • leerachterstanden te voorkomen;
 • de basisbeurs voor alle studenten in te voeren;
 • goede leraren en schoolleiders op te leiden;
 • salarisverschillen tussen leraren in basisonderwijs en middelbaar onderwijs kleiner te maken;
 • de kwaliteit van mbo-opleidingen te verbeteren;
 • goedkopere kinderopvang aan te bieden;
 • meer aandacht te geven aan cultuur en muziek op school.

Welvarend land

Het kabinet vindt het belangrijk dat bedrijven en ondernemers makkelijk zaken kunnen doen in Nederland. Daarom wil het kabinet de economie versterken. Ook cultuur is belangrijk, omdat het mensen bij elkaar brengt. Er gebeurt steeds meer digitaal. Dus vindt het kabinet het belangrijk dat iedereen online goed zijn weg kan vinden. Daarom wil het kabinet:

 • bedrijven helpen die het zwaar hebben door de coronacrisis;
 • armoede en schulden aanpakken;
 • een hoger minimumloon invoeren;
 • meer mensen aan een baan helpen;
 • meer technisch personeel opleiden;
 • leegstand van winkels voorkomen;
 • meer geld uittrekken voor de culturele sector;
 • bedrijven beter beschermen tegen online criminelen;
 • zorgen voor een sterk en veilig internet.

Gezondheidszorg

Het kabinet wil de gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar houden. Nederland moet in de toekomst beter omgaan met gezondheidscrises. En het werk in de zorg moet aantrekkelijker worden. Daarvoor heeft het kabinet de volgende plannen:

 • Mensen hoeven hun eigen risico niet meer in 1 keer te betalen. De betaling van het eigen risico kan ook per behandeling.
 • Een eerlijke prijs voor medicijnen. Hiervoor gaat de overheid onderhandelen met bedrijven die medicijnen maken.
 • Meer aandacht voor sporten en bewegen. En voor hoe mensen zich voelen (geestelijke gezondheid).
 • Meer geld voor onderzoek naar Alzheimer, obesitas en kanker.

Buitenlands beleid

Er gebeurt veel in de wereld wat invloed heeft op Nederland. Bijvoorbeeld klimaatverandering en de coronacrisis. Dit zorgt voor grote uitdagingen. Belangrijk is dat we onze vrijheid, veiligheid en welvaart nog beter beschermen. Dit doet het kabinet door:

 • meer geld uit te trekken voor defensie;
 • mee te denken over de verbetering van de werking van de Europese Unie;
 • zich in te zetten voor een wereld zonder kernwapens;
 • mensenrechten wereldwijd beter te beschermen;
 • de daders van de MH17-aanslag aan te pakken;
 • de hulp aan ontwikkelingslanden te verbeteren.