Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nederland is sterk uit de crisis gekomen: de economie groeit, de werkloosheid daalt en het begrotingstekort is verder afgenomen. Door het economisch herstel en de gezonde overheidsfinanciën is er weer ruimte om te investeren. De koopkracht van heel veel Nederlanders gaat er in 2017 op vooruit. En er wordt structureel extra geld vrijgemaakt voor veiligheid en defensie. "Ik ben blij dat het harde werken van veel mensen in Nederland zich uitbetaalt. We hebben er samen voor gezorgd dat Nederland er bovenop is gekomen. Zo doen we dat in Nederland: we helpen elkaar en werken samen om problemen op te lossen", aldus minister-president Rutte.

Concrete maatregelen 2017, gepresenteerd op Prinsjesdag 2016

Koopkracht

 • Het kabinet trekt € 1,1 miljard uit voor een evenwichtig en positief koopkrachtbeleid. De algemene heffingskorting, de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget worden verhoogd.
 • Overigens: vorig jaar al € 5 miljard aan lastenverlichting. Merken mensen wanneer zij belasting betalen over 2016.

Veiligheid en Justitie

 • Het kabinet maakt structureel  € 450 miljoen vrij voor Veiligheid en Justitie,  waarvan € 221 miljoen voor de Nationale politie, € 13 miljoen voor het OM en € 35 miljoen voor de rechtspraak.
 • € 10 miljoen in 2017, oplopend tot € 22  miljoen in 2019 voor bestrijding terrorisme
 • € 10 miljoen om de positie van de wijkagent te versterken
 • € 14 miljoen is beschikbaar voor cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit.

Defensie

 • € 300 miljoen voor defensie. Waarvan € 200 miljoen wordt ingezet om de personele en materiele capaciteiten te versterken.

Zorg en onderwijs

 • € 500 miljoen aan geplande bezuinigingen in de langdurige zorg gaan niet door (m.n. bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen).
 • € 100 miljoen voor bestrijding van armoede onder kinderen

Werk en groei

 • € 200 miljoen voor verbetering kwaliteit en toegankelijkheid kinderopvang
 • € 50 miljoen voor startups en het innovatieve MKB, bovenop het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat maatregelen tot maximaal € 2,5 miljard euro bevat om het eigen vermogen van het MKB te versterken en het financieringsaanbod te verbreden.
 • Vanaf 2017 werken we toe naar een volwaardig minimumloon voor jongeren vanaf 21 jaar. Het minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt verhoogd.
De Rijksoverheid. Voor Nederland