Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Het gaat weer beter met de economie van Nederland. Dit jaar groeit de economie met 1,8%. Volgend jaar met 2,0%. Het tekort neemt verder af en de werkloosheid daalt. Maar tegelijkertijd blijft het kabinet realistisch: 'De werkloosheid is nog te hoog, de wereld om ons heen onrustig. Koers houden blijft de opdracht', aldus minister-president Rutte.

Minister-president Rutte over de kabinetsplannen 2016

Wat voor het kabinet telt is dat mensen ook in hun eigen leven gaan merken dat het in Nederland beter gaat. Daarom blijft het vol inzetten op werk en groei. Voor dit jaar kiest het kabinet voor lastenverlaging op arbeid, een evenwichtig koopkrachtbeeld, extra geld voor zorg en defensie en verdere en nauwkeurige uitvoering van de ingezette hervormingen. Het kabinet wil ten slotte de overheidsfinanciën structureel op orde brengen en bouwt buffers voor slechtere tijden.

Het eerste half jaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Alle lidstaten zijn om de beurt een half jaar voorzitter van de EU. De voorzitter spreekt namens de lidstaten met de Europese Commissie en het Europees Parlement over nieuw beleid en stelt verschillende prioriteiten vast waarbij steeds drie opeenvolgende lidstaten nauw samenwerken. Als voorzitter zet Nederland in op een Europese Unie die zich richt op hoofdzaken als het migratievraagstuk, het bestrijden van terrorisme en het stimuleren van groei en banen. Oftewel onderwerpen die bij uitstek op Europees niveau aangepakt moeten worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website Nederlands EU-voorzitterschap 2016.

Ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek werkt het kabinet als EU-voorzitter hard aan een geïntegreerde Europese aanpak van de migratieproblematiek. Bij Europa hoort dat we mensen opvangen die vluchten voor oorlog of geweld. Maar om de toestroom van vluchtelingen beheersbaar te houden zijn maatregelen noodzakelijk.

Hoofdlijnen besluitvorming Prinsjesdag 2015:

  • Het kabinet verlaagt de lasten op arbeid met €5 miljard. Werkenden krijgen zo meer te besteden. Omdat de lasten op arbeid dalen zal de arbeidsparticipatie toenemen. Op  termijn leidt de lastenverlichting tot 35.000 extra banen.
  • Werken wordt beloond, maar het kabinet verliest een evenwichtige verdeling van welvaart niet uit het oog. Ruim 80% van de huishoudens gaat er volgend jaar op vooruit.
  • Dit jaar is er extra geld voor versterking van Defensie (€345 miljoen structureel). Daar bovenop maakt het kabinet structureel €60 miljoen beschikbaar voor missies.
  • Op het gebied van zorg worden de uitgaven tot €210 miljoen structureel verhoogd om de kwaliteit van leven van mensen in verpleeginstellingen te verbeteren.
De Rijksoverheid. Voor Nederland