Over de regering

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Een kabinet bestaat uit alle ministers en de staatssecretarissen. Sinds 10 januari 2022 regeerde het kabinet-Rutte IV. Op 7 juli 2023 heeft minister-president Rutte aan de Koning het ontslag aangeboden van alle ministers en staatssecretarissen.

Constitutionele monarchie

Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat het staatshoofd een Koning of Koningin is van wie de bevoegdheden zijn vastgelegd in de Grondwet.

In Nederland zijn de bevoegdheden van de Koning zeer beperkt. In de Grondwet is vastgelegd dat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn.

Lees meer over de positie en rol van het staatshoofd op Koninklijkhuis.nl.

Ministers en staatssecretarissen

Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. Een minister geeft politieke leiding aan een ministerie. Ook kan een minister worden benoemd die niet is belast met de leiding van een ministerie, de 'minister zonder portefeuille'. Zo'n minister vindt onderdak bij een van de ministeries.

Een minister kan worden bijgestaan door een of meer staatssecretarissen, aan wie de minister een gedeelte van zijn taak opdraagt. De taakomschrijvingen van de staatssecretarissen kunnen per kabinetsperiode verschillen en worden na hun benoeming in de Staatscourant gepubliceerd.

Een minister wordt bij afwezigheid in beginsel vervangen door zijn staatssecretaris. Een staatssecretaris neemt bij afwezigheid van zijn minister deel aan de beraadslagingen in de ministerraad, maar hij heeft geen stemrecht.

De staatssecretaris woont verder de vergadering van de ministerraad bij als in de raad een onderwerp aan de orde is, waarvoor hij volgens zijn taakomschrijving verantwoordelijk is.