Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven

Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Hierdoor kunnen unieke kennis en banen verloren gaan. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen, hebben ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) een afwegingskader opgesteld en aan de Kamer gestuurd. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

Voor ondernemers en zelfstandigen die economisch getroffen worden door de corona-maatregelen heeft het kabinet de afgelopen maanden al verschillende noodmaatregelen in het leven geroepen. Daarbij kijkt het telkens of maatregelen moeten en kunnen worden uitgebreid en aangepast. Ook kijkt het wat er na de eerste drie maanden waarvoor het huidige pakket geldt, nodig en mogelijk is.

Voor een aantal grote ondernemingen van vitaal belang kunnen die noodmaatregelen niet voldoende blijken te zijn om het hoofd boven water te houden, terwijl zij wel heel belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat publieke belang blijkt bijvoorbeeld uit de hoogwaardige werkgelegenheid die het levert, een unieke bijdrage aan de maatschappij of een cruciale positie in de keten. Is dat bedrijf in de kern gezond, was het gezond voor de corona-crisis, zijn de bestaande noodmaatregelen onvoldoende en is het niet mogelijk om de problemen alleen met andere partijen op te lossen, dan bekijkt het kabinet of steun nodig is en of het uitgeven van belastinggeld gezien het doel gerechtvaardigd en strikt nodig is.

De steun is altijd tijdelijk en wordt aan voorwaarden verbonden. In ieder geval wordt verwacht dat bedrijven zich expliciet houden aan het kabinetsbeleid en de normen en wetgeving op fiscaal, milieu en arbeidsrechtelijk terrein. Van alle belanghebbenden wordt iets gevraagd en risico’s worden gedeeld. Welke vorm van steun het beste is (garantie, lening of anders) wordt per geval bekeken zodat maatwerk kan worden geleverd. Voorop staat dat de steun wordt verleend om het publieke belang te borgen.