Drie consultaties rondom mest vandaag van start

Vandaag zijn er drie consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende vier weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit schrijft minister Schouten (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Consultatie wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Gelet op onze derogatiebeschikking en om onze doelen ter verbetering van de waterkwaliteit in Nederland te halen, is er een versterkte handhavingsstrategie mest. Een van de onderdelen daarvan is de real time verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM). Daarmee vereenvoudigen de transportregels voor mest en vervangt een nieuw digitaal systeem het papieren vervoersbewijs. Ook is het een nadrukkelijke wens vanuit de Europese Commissie in het verlengde van derogatieverlening. De implementatie van het nieuwe systeem gebeurt in nauwe samenwerking met sector. Het ministerie van LNV streeft ernaar om de rVDM per 1 januari 2021 van start te laten gaan. Daarom start vandaag een internetconsultatie, zie: Internetconsultatie.nl/rvdm

Consultatie wijziging Meststoffenwet

Sinds de ingang van het fosfaatrechtenstelsel is er discussie over het begrip ‘melkvee’. Het CBb stelde in 2019 dat de ‘beleidsregel fosfaatrechten jongvee’ een beperking inhoudt van het begrip melkvee in de Meststoffenwet. Daarom leggen we de definitie uit de beleidsregel nu vast in de Meststoffenwet. Alleen voor jongvee dat nooit zal afkalven – en alleen wordt gehouden voor de productie van vlees – zijn geen fosfaatrechten nodig. Ook wordt de vrijstelling waardoor zoogkoeienhouders – onder strikte voorwaarden – geen fosfaatrechten nodig hebben voor hun jongvee in de Meststoffenwet vastgelegd.

Tot slot geeft minister Schouten gehoor aan de motie van Kamerleden Geurts en Lodders om afromingsvrije lease van fosfaatrechten mogelijk te maken. De voorgestelde wijziging geeft boeren de ruimte om jaarlijks afromingsvrij 100 kg fosfaatrechten (ruim twee koeien) voor een korte termijn (heen- en teruglease binnen een kalenderjaar) te leasen. Bekijk de internetconsultatie voor de wijziging van de Meststoffenwet.

Consultatie wijziging Besluit gebruik meststoffen

Door de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn vermindert de uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de landbouw en verbetert de waterkwaliteit. Per 1 januari 2021 gelden nieuwe maatregelen. Eerder zette het ministerie van LNV in op rijenbemesting als uitgangspunt voor de teelt van maïs (als hoofdteelt) op zand- en lössgronden. Maar nieuwe inzichten spreken de effectiviteit van deze maatregel tegen. Om de nitraatuitspoeling op zand- en lössgronden alsnog te verminderen – en boeren geen onnodige investeringskosten te laten maken – zal minister Schouten de eerste datum om mest uit te rijden voor de productie van maïs verplaatsen van 15 februari naar 1 april. Daarnaast moeten landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond maatregelen nemen om (oppervlakkige) afspoeling voorkomen door waarneembare hindernissen, bijvoorbeeld door het plaatsen van drempels. Bekijk de internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen.