Toekomstvisie voor kottervisserij

De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een lange termijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch gezond te kunnen blijven vissen. De vandaag gepubliceerde Kottervisie richt zich op een kleinere en economisch gezonde sector, die een voorloper blijft qua kennis en innovatie en vist met respect voor natuur en milieu. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kottervisie hangt samen met het Noordzeeakkoord, waarin het Rijk, onder coördinatie van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, samen met betrokken partijen afspraken hebben gemaakt over de manier waarop natuur, visserij en energie op de Noordzee zich de komende jaren in samenhang kunnen ontwikkelen. Minister van Nieuwenhuizen heeft het definitieve Noordzeeakkoord ook vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. De Kottervisie bevat een pakket aan maatregelen specifiek voor de Nederlandse vissersvloot. In de Kottervisie geeft visserijminister Schouten aan hoe ze deze middelen wil inzetten voor een gezonde en duurzame vloot in de nabije toekomst.

Innoveren en saneren

Het kabinet  stelt in het kader van het Noordzeeakkoord 45 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in de visserijsector. De innovaties gaan bijdragen aan een rendabele visserij met minder uitstoot van broeikasgassen, minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en minder afval. Het ontwikkelen van een nieuw tuig als opvolger voor de puls heeft daarbinnen hoge prioriteit. Vissers die de stap naar verduurzaming niet kunnen of willen maken, kunnen gebruik maken van een saneringsregeling. Hiervoor maakt het kabinet 74 miljoen euro voor vrij. Zo blijft er voldoende ruimte voor vissers die willen blijven vissen en neemt de ecologische druk op de visgronden niet verder toe.

Brede consultatie

Vorig jaar heeft minister Schouten een onafhankelijk adviseur gevraagd om met een advies te komen voor een duurzame kottervisserij op de Noordzee. Dat advies is opgesteld na brede consultatie van vertegenwoordigers binnen en buiten de sector. Dit advies van mevrouw Burger -dat afgelopen najaar is aangeboden aan de Tweede Kamer-  is de basis geweest voor deze Kottervisie, waarin overheid en sector samenwerken om de toekomst voor de visserij vorm te geven. Op dit moment wordt er samen met de sector ook gewerkt aan een toekomstperspectief voor de garnalensector. Dit volgt later dit jaar.