Voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en definitieve budgetten 2021 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.

Voorlopige macrobudget 2022
Het voorlopige macrobudget 2022 bedraagt € 6.446,7 miljoen. Dit macrobudget wordt circa € 61,4 miljoen hoger ingeschat dan het definitieve macrobudget voor 2021. Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via een rekenmodel (het objectief verdeelmodel) gefinancierd voor loonkostensubsidies, maar op basis van de laatst bekende gerealiseerde uitgaven. Vanwege deze nieuwe financieringsmethodiek wordt vanaf budgetjaar 2022 binnen het macrobudget een apart deelbudget voor de loonkostensubsidies geraamd.

Definitieve macrobudget 2021
Het definitieve macrobudget 2021 bedraagt € 6.385,3 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 459,9 miljoen lager vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2021 (dat was ingeschat op € 6.845,2 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Het definitieve macrobudget 2021 is € 10,3 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2020 (dat was ingeschat op € 6.375,0 miljoen).

Bij de vaststelling van de voorlopige budgetten 2021 is een fout gemaakt in de berekening van de budgetten per gemeente. Deze fout is bij de definitieve budgettoekenning voor 2021 gecorrigeerd. Voor de meeste gemeenten leidt deze correctie tot iets een hoger budgetaandeel. Er zijn 4 gemeenten die door de correctie een lager budgetaandeel zouden ontvangen. De regelgeving biedt de ruimte om ook voor deze 4 gemeenten de correctie door te voeren, maar mede omdat deze gemeenten er fors op achteruit zouden zijn gegaan is besloten om -bij wijze van uitzondering- de correctie voor deze 4 gemeenten niet door te voeren. De aangepaste budgetaandelen zijn in de definitieve budgetten 2021 verwerkt.

Nadere toelichtingen op het voorlopig macrobudget 2022, het definitief macrobudget 2021 en de correctie van de fout in de budgetaandelen 2021 zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.