Akkoord vangstmogelijkheden visserij 2022

De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2022. Voor de gedeelde bestanden met het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn tijdelijke afspraken gemaakt voor de eerste drie maanden van 2022. Voor deze bestanden kunnen Nederlandse vissers in elk geval volgend jaar in januari, februari en maart 25 procent van hun quota benutten. In het akkoord zijn de maatregelen voor de aalvisserij aangescherpt om de verplichte gesloten periode te  koppelen aan de migratieperiode van de aal, in lijn met wat Nederland al doet.

Als gevolg van de Brexit onderhandelt EU over de belangrijkste visserijbestanden met derde landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Omdat er nog geen akkoord is met het Verenigd Koninkrijk zijn tijdelijke vangstmogelijkheden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de vissers in ieder geval na 1 januari 2022 kunnen blijven vissen. Er zijn tijdelijke afspraken gemaakt voor onder andere tong, zeebaars en tarbot. De lidstaten hebben ingestemd om 25 procent van de vangstmogelijkheden (Total Allowable Catch, TACs) die golden in 2021 vast te stellen voor het eerste kwartaal van 2022.

Nederland heeft gepleit voor verhoogde, tijdelijke vangstmogelijkheden voor enkele bestanden. Dit was nodig omdat het percentage van 25 procent voor deze bestanden kan leiden tot het niet meer kunnen vissen op andere soorten, omdat het quotum voor deze soort is bereikt (verstikkingsproblematiek).  Dit heeft ertoe geleid dat voor enkele bestanden 40 tot 85 procent in het eerste kwartaal benut kan worden, zoals  wijting, roggen en horsmakreel. Zodra er een akkoord is met het VK worden deze tijdelijke vangstmogelijkheden omgezet naar definitieve vangstmogelijkheden.

Afgelopen donderdag is in de onderhandelingen tussen de EU, het VK en Noorwegen over onder meer schol en haring een akkoord bereikt. Deze bestanden zijn ook onderdeel van het akkoord voor 2022.

Bescherming aal

Het gaat niet goed met de aal in Europa. In Nederland zijn verschillende stappen gezet om de aalstand te verbeteren. Tegelijkertijd is dit een gezamenlijke inspanning van alle lidstaten. De afspraken voor aal die onderdeel zijn van de verordeningen vangstmogelijkheden zijn aangescherpt. In lijn met de Nederlandse inzet wordt de bestaande verplichting voor een drie maanden gesloten periode gekoppeld aan de migratieperiode van de aal. Dit is al de huidige praktijk in Nederland en draagt  bij aan een gelijk speelveld in Europa. De Europese Commissie heeft aangegeven begin 2022 verder in gesprek te gaan met de lidstaten over verdere maatregelen. Daarbij heeft Nederland aandacht gevraagd voor oplossingen voor vismigratieknelpunten.

Systematiek visquota

De Europese visserijministers en de Europese Commissie beslissen ieder jaar in december over de totale vangsthoeveelheden voor het komende jaar. De EU-inzet is dat de vangstmogelijkheden gebaseerd op wetenschappelijk advies van ICES, het principe van maximale duurzame opbrengst (MSY) en op de meerjarige beheerplannen. Als gevolg van Brexit is het proces voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden veranderd. Dat betekent voor Nederland dat de Europese Commissie voor een nog groter deel voor de voor ons relevante TACs onderhandelt met derde landen. De uitkomsten van deze onderhandelingen worden vastgesteld door de Raad. De quota voor de Nederlandse visserijsector en voor de individuele vissers worden vervolgens met een vaste verdeelsleutel afgeleid van de totale vangsthoeveelheden.