Meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, presenteert minister Hugo de Jonge aankomende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma’s. Hierin worden woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader uitgewerkt. Daarnaast worden ook twee ruimtelijke programma’s gepresenteerd die ingaan op de daadwerkelijke inrichting van Nederland en de keuzes die voorliggen op onder andere woningbouw, infrastructuur, natuur, klimaat, energie en economie.

Met deze programmatische aanpak wordt directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing. Op basis hiervan kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goede afspraken maken met betrokken partijen, waarbij iedereen zijn eerlijke aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.

Volkshuisvesting

Voor het kabinet heeft Volkshuisvesting prioriteit. Door de enorme schaarste is een eerlijker verdeling van de woonruimte gewenst. Met meer regie en tempo wordt de woningbouw deze kabinetsperiode verhoogd naar 100.000 woningen per jaar. Daarbij komt er ook meer sturing op de kwalitatieve opgave: passend bij de woonwensen en – behoeftes van mensen en zoveel mogelijk betaalbaar.  

In de eerste helft van maart 2022 wordt de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad past bij de woonwensen. Naast het programma Woningbouw wordt er gewerkt aan vijf programma’s rondom wonen, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. Begin april komt het programma Een thuis voor iedereen, dat ingaat op de huisvesting van aandachtsgroepen. Daarna volgt het programma Betaalbaar wonen dat inzet op het beperken van te hoge woonlasten en de bescherming van kopers en huurders tegen excessen op de woningmarkt. Het programma Verduurzaming gebouwde omgeving gaat onder meer in op isolatie en de warmtetransitie. Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de 16 kwetsbare gebieden langjarig ingezet op leefbare en veilige wijken, zodat er een beter perspectief ontstaat voor de inwoners op het vlak van onder andere wonen, onderwijs, armoede en gezondheid. Om het toenemend aantal ouderen te voorzien van passende huisvesting en de doorstroming op de woningmarkt op gang te bevorderen, komt er een programma Wonen en ouderen.

Ruimtelijke Ordening

In Nederland liggen verschillende urgente vragen voor die ruimte nodig hebben. Naast de bouw van duurzame woningen met ruimte voor werk en recreatie, moet het energiesysteem verduurzaamd worden en is er ruimte nodig voor een duurzame economie met groeimogelijkheden. Ook staat Nederland – met name in het landelijk gebied – voor een complexe en urgente opgave rondom stikstof, natuurontwikkeling, klimaat en water. Al deze opgaven vragen om ruimte. Om ook in de ruimtelijke ordening de regie te herpakken, worden twee programma’s ingezet die uiteindelijk toewerken naar de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met het programma uitvoering NOVI worden afspraken gemaakt met mede-overheden en de samenwerking geïntensiveerd, waarbij ook ingezet wordt op de inbreng van rijksgronden en actief rijksgrondbeleid. Het programma Mooi Nederland zet in op de ruimtelijke kwaliteit met aandacht voor de energietransitie, verstedelijking en de inrichting van het landelijk gebied. Beide programma’s worden tegen de zomer gepresenteerd, waarna in het najaar van 2022 gestart wordt met de aanscherping van de NOVI, die naar verwachting dan in 2024 definitief van kracht wordt.

Vergroot afbeelding
Planning Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Meer informatie

In de kamerbrief van 14 februari 2022 staat meer informatie over de Nationale Woon- en Bouwagenda en de acht programma’s op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In de Kamerbrief wordt ook kort ingegaan op overkoepelende thema’s zoals wetgeving, de rol van corporaties in relatie tot de afschaffing van de verhuurdersheffing, de inzet van rijksvastgoed en de capaciteit in de bouwsector.