Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Losdorp

In Losdorp (provincie Groningen) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 37.000 vleeskuikens op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 12 pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met andere 10 kilometer zones die bij eerdere uitbraken in deze omgeving zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn (zie ook: rvo.nl/dierziektenviewer).

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Losdorp wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.

Update 28-02-2022, 16.00 uur: Preventieve ruiming Holwierde (Groningen)

Naar aanleiding van de vogelgriepbesmetting bij het vleeskuikenbedrijf in Losdorp, worden vandaag ook circa 74.500 vleeskuikens op een bedrijf in Holwierde geruimd. Dit bedrijf wordt als risicovol contact gezien van het besmette bedrijf in Losdorp, omdat bij het traceringsonderzoek van contacten naar voren is gekomen dat de houder van het vleeskuikenbedrijf in Losdorp ook de vleeskuikens van het bedrijf in Holwierde verzorgt. Hierop wordt het bedrijf verdacht verklaard. Omdat niet volledig uit te sluiten is dat met deze activiteiten het vogelgriepvirus is overgebracht van de locatie in Losdorp naar het bedrijf in Holwierde, is besloten om de vleeskuikens op het bedrijf te ruimen. De ruiming vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dergelijke preventieve ruimingen komen vaker voor en zijn gebaseerd op een risicobeoordeling van de NVWA.