Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Lunteren

In Lunteren (provincie Gelderland) is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 100 vogels op de locatie zijn in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door een dierenarts geëuthanaseerd. Het gaat om eenden, ganzen en een paar kippen.

Er wordt een gebied met vervoersbeperkingen ingesteld rond deze locatie. Dit gebied overlapt voor een groot deel met het al eerder ingestelde gebied rondom de eerdere besmetting in Lunteren op 10 maart.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf.  Aangezien kleinschalige houderijen een zeer klein risico vormen voor de verspreiding van vogelgriep, zal het bedrijf niet preventief geruimd worden. Dit bedrijf wordt geblokkeerd, en uit voorzorg bemonsterd en de komende dagen intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren.

In de 3 kilometer zone rondom de besmette locatie liggen 27 andere pluimveebedrijven, een aantal van deze bedrijven lagen ook al in het 3km gebied dat eerder ingesteld werd.  12 bedrijven die nieuw in een 3km zone zijn komen te liggen, zullen bemonsterd worden op vogelgriep.

In de 10 kilometer zone liggen 268 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod geldt. Voor een groot aantal van deze bedrijven gold al een vervoersverbod sinds de vorige besmetting in Lunteren op 10-03-2022.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Sinds de besmetting van het legbedrijf in Lunteren op 10-03-2022 gold ook een vervoersverbod voor risicovogels in de ‘regio 10’, de Gelderse Vallei Zuid (zie de RVO dierziektenviewer voor de betreffende regio). Gezien het zeer kleine risico van een besmetting bij een kleinschalige houderij, zal deze besmetting geen consequenties hebben voor de duur van de vervoersbeperkingen in regio 10.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht, en via de online kanalen van het ministerie van LNV, gemeld.