Minimumtarief tolken in overheidsdienst tussentijds verhoogd

Het minimumtarief voor tolken die werken voor de Rijksoverheid, gaat omhoog van 43,98 euro per uur naar 55 euro per uur. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft dit besloten nu de stelselherziening in de aanbesteding van tolkdiensten in volle gang is. Door het hogere minimumtarief ligt er een steviger basis voor tolken om in de nieuwe systematiek te onderhandelen over de betaling van de diensten de ze leveren bij bijvoorbeeld rechtszaken, verhoren van verdachten door de politie en bij (asiel)procedures voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Dat schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De stelselherziening is door het voorgaande kabinet in gang gezet, omdat de Rijksoverheid in de oude systematiek van tolk- en vertaaldiensten geconfronteerd werd met een aantal knelpunten. In het verleden werden door rijksoverheidsorganisaties vaak tolken ingezet die niet ingeschreven stonden in het Register beëdigde tolken en vertalers, terwijl afname uit het register wel vereist is om de kwaliteit van het werk te waarborgen en te controleren. Ook moeten alle tolkdiensten volgens Europese richtlijnen door de overheid worden aanbesteed.

Het Rijk besteedt tolkdienstverlening via openbare aanbestedingen uit aan intermediairs. Zelfstandig werkende gekwalificeerde tolken die overheidsopdrachten willen uitvoeren, krijgen de opdrachten via deze bemiddelaars. In de stelselherziening werd per 1 juli 2020 al een stap gezet door het vaste inhuurtarief voor tolken te veranderen in een minimumtarief. Door gesprekken tussen de intermediairs en de individuele tolken kunnen aan de hand van vraag en aanbod de vergoedingen zich vervolgens verder naar boven ontwikkelen.

Uit eerste voorzichtige inzichten op basis van enkele reeds gegunde contracten blijkt een lichte stijging van de tarieven voor de tolken.

Minister Yeşilgöz-Zegerius:

,,Maar deze ontwikkeling is nog met te weinig zekerheden omkleed en daardoor minder stevig en duidelijk dan ik zou wensen. Om voor iedere tolk een solide stap vooruit te maken, verhoog ik daarom het minimumtarief naar 55 euro per uur. Dit tarief moet een steviger basis bieden voor zelfstandig werkende tolken en de intermediairs om nog tot een hoger tarief te kunnen komen op basis van vraag en aanbod.’’

De planning is om uiterlijk 1 januari 2023 de verhoging van het minimumtarief door te voeren. Het verdere verloop van de stelselherziening wordt gemonitord door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo wordt vinger aan de pols gehouden bij de inzet van gekwalificeerde tolken. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van tolken blijkt ook behoefte aan meer inzicht op de ontwikkeling van de vergoedingen. Daarvoor gaat de minister meer transparantie aanbrengen in de monitoring.

Minister Yeşilgöz-Zegerius:

,,Tolken zijn een onmisbare schakel in veel juridische processen van de overheid. In strafzaken hebben we het hier over een cruciale rol, die al bij een politieverhoor kan beginnen als een verdachte de Nederlandse taal onvoldoende machtig is tot in de rechtszaal. Het is dan ook van groot belang dat een professionele markt van tolkdienstverlening zich kan ontwikkelen met redelijke vergoedingen.’’