Kabinet en medeoverheden komen tot plan van aanpak voor doorstroming migratieketen

De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers ernstig onder druk komen te staan. Een grote opgave, waarin het Rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten elkaar hard nodig hebben. Daarop heeft het kabinet op vrijdag 17 juni de nationale crisisstructuur geactiveerd om door intensieve samenwerking snelle resultaten te kunnen realiseren. Over de aanpak is eerder deze week met medeoverheden en uitvoeringspartners zoals COA en IND, in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) met de VNG en in het Veiligheidsberaad gesproken. Vanmorgen was er opnieuw een overleg met het Veiligheidsberaad. In dit overleg zijn het plan van aanpak en maatregelen voor de korte en middellange termijn besproken. Het Rijk, de veiligheidsregio’s, medeoverheden, COA en andere betrokken partijen, spannen zich gezamenlijk voor deze aanpak in.

Burgemeesters leveren een buitengewone inspanning en zijn onmisbaar in de wijze waarop Nederland deze opgave kan volbrengen. Helemaal in een periode waarin al veel van hen wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en voor andere, eerdere crises.

Plannen en maatregelen

De maatregelen voor de korte termijn, de komende weken, hebben als belangrijkste doel om te garanderen dat er voldoende opvangplekken zijn voor asielzoekers die naar Nederland komen voor bescherming. Om de huidige instroom van asielzoekers na hun aanmelding in het aanmeldcentrum in Ter Apel sneller door te plaatsen naar andere opvanglocaties, wordt tijdelijk de inzet van crisisnoodopvang door veiligheidsregio’s opgehoogd naar 225 plekken per regio. Ook wordt er gewerkt aan het binnen 6 weken plaatsen van 7.500 statushouders naar tussenvoorzieningen.  Hierbij gaat het om omgebouwde kantoren, panden, of bijvoorbeeld omgebouwde verpleeghuizen in gemeenten. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning en daarmee recht op huisvesting hebben gekregen omdat is vastgesteld dat ze zijn gevlucht voor oorlog en geweld. De rijksoverheid zet financiële middelen, logistieke ondersteuning en zoveel mogelijk mankracht in om veiligheidsregio’s en gemeenten hierin te ondersteunen.

De plannen voor de komende 3 maanden, de middellange termijn, hebben als doel om voldoende asielopvangcapaciteit en duurzame huisvesting voor statushouders te realiseren. Zo wordt gewerkt aan enkele grote tijdelijke noodvoorzieningen voor ongeveer 1000 asielzoekers voor de duur van 6 maanden. In een tijdelijke noodvoorziening is onderwijs, medische zorg en dagbesteding. Ook komen er zo snel mogelijk 2500 extra flex- en transformatiewoningen bovenop de bestaande doelstelling van 5000 flex- en transformatiewoningen, in totaal 7500.  Op deze manier worden zo min mogelijk mensen door de versnelde uitstroom van statushouders op de woningmarkt verdrongen.

Zodra de versnelde uitstroom van statushouders naar tijdelijke of permanente huisvesting resultaat oplevert, kan ook de crisisnoodopvang worden afgebouwd.

Voor de lange termijn wordt ingezet op structureel voldoende opvang- en huisvestingcapaciteit.

Het is de inzet van het kabinet om de crisisstructuur zo snel mogelijk verantwoord af te bouwen en de besluitvorming over de verdere doorstroom van de migratieketen weer via de bestaande besluitvorming te laten lopen.