Kabinet en medeoverheden brengen doorstroom asielopvang naar volgende fase

Vanaf volgende week verwachten het Kabinet en medeoverheden de opening van de eerste afgesproken extra crisisnoodopvanglocaties en te starten met de versnelde uitstroom van 7.500 statushouders naar gemeenten. De situatie in de asielopvang en in Ter Apel is nog steeds acuut, waarbij het iedere dag passen en meten blijft om elke asielzoeker onderdak te bieden. Het is de verwachting dat deze situatie de komende dagen nog blijft bestaan.

Sinds 17 juni vindt wekelijks door het kabinet in de nationale crisisstructuur besluitvorming plaats over de doorstroom in de asielopvang. Er is door het Rijk, de veiligheidsregio’s, medeoverheden, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en andere betrokken partijen een plan van aanpak en maatregelen ontwikkeld voor de korte en middellange termijn. Vandaag heeft het Kabinet opnieuw gesproken over de voortgang van de maatregelen uit dit plan.

Voortgang plannen en maatregelen

Momenteel worden de afgesproken maatregelen operationeel gemaakt. Het organiseren van de maatregelen kost vanzelfsprekend tijd. Veiligheidsregio’s, medeoverheden, COA en andere betrokken partijen leveren een buitengewone inspanning om dit snel mogelijk te maken.

In de veiligheidsregio’s worden per regio 225 extra crisisnoodopvangplekken voorbereid. Het Rijk zorgt ervoor dat er op deze extra locaties medische zorg, personeel en vervoer beschikbaar is.

In het kader van zorg zijn er drie zaken nodig: reguliere spreekuren, 24 uurslijn en spoedhulp via 112. Er zijn verschillende partijen die deze zorg op de verschillende locaties zullen leveren, namelijk Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), Just4Care en Dokters van de Wereld.

Een eerste groep van circa 150 rijksambtenaren heeft zich aangemeld om op de crisisnoodopvanglocaties mee te helpen met beheer en beveiliging. Er wordt ingezet om op korte termijn snel meer mensen beschikbaar te krijgen. Daarom wordt er door het Rijk met uitzendbureaus verkend welke capaciteit zij kunnen leveren.

Om te garanderen dat er voldoende vervoer is om dagelijks 450 asielzoekers te verplaatsen naar de crisisnoodopvang in veiligheidsregio’s in heel Nederland, zorgt de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een deel van het vervoer. Daarnaast staan verschillende partijen paraat om bussen met chauffeurs te leveren.

Ook voor het versneld uitplaatsen van 7.500 statushouders binnen 6 weken zijn de voorbereidingen in volle gang. Het gaat hier om mensen die een verblijfsvergunning hebben en daarmee recht op huisvesting omdat is vastgesteld dat ze zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Het is de verwachting dat vanaf volgende week de eerste statushouders worden uitgeplaatst naar tussenvoorzieningen of andere huisvesting in gemeenten. Het COA bereidt de versnelde uitstroom voor, zodat die onder coördinatie van de veiligheidsregio’s goed kan worden uitgevoerd.

Extra aanmeldcentrum

Daarnaast is er een locatie gevonden voor een extra aanmeldcentrum in Bant in de gemeente Noordoostpolder. Dit extra aanmeldcentrum moet helpen om de druk op Ter Apel te verlichten. De grond waarop het aanmeldcentrum moet komen is aangekocht door het COA. Vandaag diende het COA een officieel verzoek in bij het College van B&W van de gemeente Noordoostpolder voor de ontwikkeling van een aanmeldcentrum. Hiermee wordt, naast de maatregelen uit de nationale crisisstructuur, een belangrijke stap gezet in het beter spreiden van de druk op de asielopvang over Nederland.