Nederland maakt ambitie wind op zee bekend: 70 gigawatt in 2050

Vandaag maakt het kabinet plannen bekend voor de verdere groei van windenergie op zee tot 2050. Hierbij wordt uitgegaan om in 2040 zo’n 50 gigawatt aan windvermogen op te wekken en in 2050 te mikken op zo’n 70 gigawatt. Om de industrie en samenleving in Nederland snel te kunnen verduurzamen moet windenergie op zee na 2030 flink doorgroeien, vandaar dat gepland wordt voor het maximum van wat gedacht wordt nodig te zijn. Op dit moment werkt het kabinet al toe naar zo’n 21 gigawatt rond 2030, dit is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van ons land.

Naast de opwekking van elektriciteit plant het kabinet ook voor grootschalige waterstofproductie op de Noordzee. Hiermee zal een flink deel van de industrie over kunnen stappen van gas naar groene waterstof. Vanaf 2030 zal windenergie op zee vooral in verder gelegen gebieden op de Noordzee komen, honderden kilometers van de kust. Het kabinet wil in deze verre gebieden grootschalige energieknooppunten op zee realiseren. Hierdoor hoeven niet alle windparken apart verbonden te worden met het elektriciteitsnet op land, maar kunnen meerdere windparken op het energieknooppunt aangesloten worden om daar ook waterstof op zee te maken. De energie kan dan deels als elektriciteit en deels als waterstof naar land getransporteerd worden. Hierdoor zijn er minder elektriciteitskabels nodig om de energie aan land te brengen, wat kosten bespaart en er is minder ruimte aan de kust nodig. Ook kunnen via de hubs verbindingen met andere Noordzeelanden worden gelegd, dat draagt bij aan leveringszekerheid.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Voor 2030 hebben we eerder dit jaar al stevige plannen gemaakt. Nu leggen we ook een ambitieus plan tot 2050 neer. Dit geeft ons de ruimte om verder vooruit te kijken en zorgvuldig te werk te gaan. 70 gigawatt aan vermogen is zeer ambitieus en de komende jaren gaan we kijken hoeveel gigawatt er precies nodig is. Dit geeft ons de mogelijkheid om een groot deel van Nederland duurzaam te elektrificeren én groene waterstof op te wekken voor bijvoorbeeld de industrie. We gaan hierin zorgvuldig te werk, met veel oog voor de natuur boven en onder water én andere belangen op de Noordzee zoals voedselproductie, scheepvaart, defensie en kustverdediging.”

Eerder deze week kwamen de 9 Europese Noordzeelanden, verenigd in de North Seas Energy Cooperation, overeen om gezamenlijk 260 gigawatt windvermogen op de Noordzee te bouwen tot 2050. In mei dit jaar werd ook al overeengekomen dat Denemarken, Duitsland, België en Nederland nauw gaan samenwerken op de Noordzee. De geplande energieknooppunten van deze landen zullen onderling verbonden gaan worden. Dit zorgt voor een robuuster energiesysteem voor alle landen.

De groei van windenergie op zee moet goed samengaan met andere belangen op de Noordzee, zoals visserij en de natuur. Met de toename van windparken op zee zullen de ecologische effecten toenemen. Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden. Er moet op de Noordzee ook voldoende ruimte blijven voor andere activiteiten zoals voedselwinning en scheepvaart. In het Programma Noordzee onderzoekt het Rijk hoe alle belangen goed kunnen samengaan op de Noordzee. Het Rijk gaat hierover ook in gesprek met betrokken partijen in het Noordzee-overleg. Het kabinet zet in op onderzoek om de effecten van de windparken zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast kunnen de windparken ook positieve effecten hebben op onderwaternatuur door windparken natuur-inclusief te laten bouwen.