Windenergie op zee

Windparken op zee moeten bijdragen aan de overstap van fossiele naar duurzame energie. In 2050 moet alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komen. Nederland ligt gunstig om veel windenergie op zee op te wekken. 

Gunstige ligging voor windenergie op zee

Nederland heeft met de Noordzee een gunstige plek voor windenergie op zee vanwege:

  • de vrij geringe waterdiepte;
  • het gunstige windklimaat;
  • goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt.

Windenergie op zee moet daarom een van de grote energiebronnen van de toekomst worden. Net als zonne-energie en windenergie  op land

Groei van aantal windparken op zee

Op dit moment zorgen windparken op zee voor bijna 16% van de elektriciteit van huishoudens en bedrijven (4,5 gigwatt). In het Klimaatakkoord staat dat er in 2032 ongeveer 21 gigawatt aan energie uit wind op zee moet komen. 

Op de Routekaart windenergie op zee is te zien waar en wanneer de nieuwe windparken komen. 

Vergroot afbeelding

Aanleg windparken en netaansluiting

De Rijksoverheid regelt alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen. De locaties, vergunningen en maatregelen om de natuur te beschermen. Daarvoor doet de overheid onderzoek naar de opbouw van het kavel, de bodem, windsnelheden en watergegevens. Zo weten windparkontwikkelaars van tevoren precies hoe zij het windpark het best kunnen bouwen.

De Rijksoverheid geeft de kavels uit met tenders, waarin windparkontwikkelaars met elkaar concurreren om de vergunning. De energie van windparken gaat via elektriciteitskabels naar land. Netbeheerder TenneT zorgt voor de aansluiting van de windparken op zee aan het elektriciteitsnet op land. Zo komt de energie bij de verbruikers terecht.

Verschillende belangen bij windparken op zee

Bij de plannen voor windenergie op zee houdt de Rijksoverheid zoveel mogelijk rekening met andere belangen op zee en aan de kust. Op de Noordzee is al veel ruimte in gebruik. Zo is er scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning. Er is zandwinning en er zijn oefengebieden van Defensie en natuurgebieden. Ook is de zee op sommige plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat ze te diep is. Daarnaast betekent een grotere afstand tot de kust, langere, duurdere kabels en hogere onderhoudskosten.

De locatie van de windparken hangt onder andere af van de betaalbaarheid, energieopbrengsten en effecten op bijvoorbeeld de natuur. Daarom vraagt de overheid belanghebbenden om mee te denken over de beste locaties. Dit gebeurt ook bij procedures om de verbindingen van het net op zee aan te kunnen leggen. Iedereen kan hierover meepraten en eventueel in beroep gaan.