Overheid bevordert groei zonne-energie

Om te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft, wordt onder andere zonne-energie opgewekt. Zonnepanelen zetten de straling van de zon om in elektriciteit zonder dat er CO2 bij vrij komt. Het is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die Nederland wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen. Om op tijd voldoende duurzame energie op te wekken, zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond (zonneparken) nodig.

De Rijksoverheid stimuleert zonne-energie

De Rijksoverheid stimuleert de productie van zonne-energie via subsidies en belastingvoordelen, omdat zonnepanelen nog relatief duur zijn. Er zijn regelingen voor grote projecten van bedrijven. En voor mensen die zonnepanelen op hun eigen dak of op een dak in de buurt willen leggen. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, bouwt de overheid de financiële ondersteuning de komende jaren langzaam af. De overheid wil wel dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen aan te schaffen.

Regelingen om zonne-energie te stimuleren

 • Salderingsregeling voor huishoudens en mkb
  Huishoudens en kleine bedrijven mogen zelfgeproduceerde stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. En wegstrepen tegen hun verbruik op een ander moment. Dit heet salderen. Terugleveren gebeurt als de zonnepanelen meer energie produceren dan er op dat moment verbruikt wordt. Als iemand jaarlijks meer zelfgeproduceerde stroom teruglevert dan verbruikt, dan ontvangt hij hiervoor een vergoeding van de energieleverancier. Hoe hoog de vergoeding is, verschilt per energieleverancier. 
  Lees meer over de salderingsregeling zonnepanelen bij Milieucentraal.nl.
 • Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)
  De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit willen opwekken door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht. De SCE vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling).
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)
  Gaan bedrijven en (non-profit) instellingen duurzame energie produceren? Dan kunnen zij via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie aanvragen.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
  Met zonne-energie kan niet alleen elektriciteit, maar ook duurzame warmte opgewekt worden. Dat gebeurt met een zonnecollector. Bedrijven en particulieren kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een ISDE-subsidie aanvragen als zij zo’n apparaat kopen.

Afspraken om voldoende duurzame energie op te wekken

Deze regelingen zijn nodig om te zorgen dat Nederland in 2030 minstens 35 terawattuur (TWh) duurzame energie opwekt met zonne- en windenergie op land. Dit is genoeg elektriciteit voor meer dan 11,5 miljoen huishoudens. Om dit te bereiken hebben de provincies en gemeenten, de agrarische sector, de zonne-energiesector, de netbeheerders en de Natuur- en Milieufederaties in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt: 

 • Regio’s mogen in de Regionale Energie Strategie zelf bepalen of ze vooral met windmolens of vooral met zonnepanelen duurzame energie willen opwekken. 
 • Alle partijen streven ernaar dat bij lokale energieprojecten burgers en kleine plaatselijke bedrijven voor de helft eigenaar kunnen worden van het project.
 • De sector heeft een Handreiking Participatie opgesteld. Daarin staat hoe burgers en lokale partijen mee kunnen doen aan een energieproject.

Zonnepanelen eerst op daken en ongebruikte terreinen

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat de betrokken partijen eerst kijken of zonnepanelen op gebouwen gelegd kunnen worden. Daarna pas op ongebruikte terreinen in bebouwd gebied. Buiten de bebouwde kom gaat de voorkeur uit naar het combineren van functies. Bijvoorbeeld zonnepanelen op vuilnisbelten en in bermen van spoor- en autowegen. Deze voorkeursvolgorde heet de ‘zonneladder’. De zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is.

Inspraak op plannen zonne-energie

Wilt u uw mening geven over de besluiten over zonnepanelen in uw buurt, bijvoorbeeld een zonnepark? Dat kan door een zienswijze te geven op ontwerpbesluiten die uw gemeente of provincie ter inzage heeft gelegd. Grote projecten (van meer dan 50 megawatt) kunnen in sommige gevallen vanuit het Rijk worden gecoördineerd. In dat geval kunt u uw mening geven via Bureau Energieprojecten

Hoe kunt u weten dat er plannen zijn voor een project in uw buurt?

U kunt ontwerpbesluiten in alle gevallen inzien op de website van uw gemeente/provincie of de website van het bureau Energieprojecten. Hiervan wordt een kennisgeving gepubliceerd regionale en/of nationale dag- of weekbladen.