Windenergie op land

In 2030 moet er tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit geproduceerd worden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen.

Waarom wind op land

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om dit doel te halen. Daarnaast staat in het Energieakkoord dat provincies elk een aandeel verzorgen om een totaal van 6.000 MW aan windenergie te realiseren. Deze afspraken over windenergie op land zijn nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te halen. Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Het is ook 1 van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken.

Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op.

 • Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-)ondernemingen in de regio. Zij leggen bijvoorbeeld funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan.
 • Omwonenden kunnen via bijvoorbeeld een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.

In het Klimaatakkoord staat het streven dat in de komende jaren 50% van de wind- en zonneparken eigendom is van de lokale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan burgers en bedrijven.

Doelen windenergie op land

Voor wind op land gelden de volgende doelen:

 • In het Energieakkoord voor duurzame groei staat dat Nederland in 2020 voor 6.000 MW vermogen aan windmolens op land moet hebben staan. Iedere provincie zorgt daarbij voor een aandeel.
 • Aan het eind van 2019 stond er in Nederland 3.534 MW aan bruikbare windenergie op land. Dat is goed voor 59% van de landelijke doelstelling.
 • Sommige windparken op land zijn later klaar dan gepland. Daarom is het opgesteld vermogen van 6.000 MW in 2020 niet gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar 7.389 MW. Dat staat in de Monitor Wind op Land 2019.
 • Alle gerealiseerde windenergie draagt direct bij aan het nieuwe doel om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind en zon) te realiseren. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen de Regionale Energiestrategieën (RES-en) op. Deze geven inzicht waar binnen een regio in de komende jaren nieuwe wind- of zonneparken komen.
Vergroot afbeelding Monitor wind op land 2018
Beeld: ©IenW

Maatregelen om klimaatdoelen te halen

De Rijksoverheid zet zich samen met de provincies en de andere betrokken partijen in om knelpunten voor windenergie op te lossen. Bijvoorbeeld door:

 • procedures voor de aanleg van windparken te versnellen;
 • omwonenden goed te betrekken bij de komst van windmolenparken. Onder andere door betere informatie, inspraak en het mogelijk maken van (financiële) deelname. Meer informatie hierover is te vinden op www.energieparticipatie.nl.
 • hinder van de verlichting van hoge windturbines te verminderen door het mogelijk te maken dat deze ook ‘vast brandend’ kan zijn, in plaats van knipperend.

Belangenafweging bij windenergie op land

Bij windenergie zijn veel partijen betrokken, zoals:

 • overheden;
 • initiatiefnemers voor windparken;
 • projectontwikkelaars;
 • (maatschappelijke) belangengroepen;
 • omwonenden.

Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen samen bedenken waar de windmolens komen te staan. In de RES-en bepalen de regio’s waar en hoeveel windmolens zij in de regio plaatsen. Op 1 juli 2021 leveren de 30 RES regio’s hun RES 1.0 aan bij Nationaal Programma RES. Meer informatie over de RES is te vinden op de website van het Nationaal Programma RES.

Windmolens moeten:

 • voldoen aan alle geldende regelgeving o.a. op het gebied van geluid en veiligheid;
 • zo min mogelijk overlast veroorzaken;
 • zo goed mogelijk passen in het landschap;
 • rekening houden met natuuraspecten.

Meer informatie over windenergie op land (zoals geldende regelgeving en de verschillende fasen in een windmolenproject) vindt u op de website van RVO.

Inspraak plannen windenergie op land

Wilt u uw mening geven over de besluiten over windenergie op land, die ruimtelijke worden ingepast door de Rijksoverheid? Dat kan op verschillende momenten via  Bureau Energieprojecten.