Rijksoverheid stimuleert duurzame energie

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. De regeringsleiders van de Europese Unie (EU) hebben in december 2020 afgesproken te streven naar een Europees CO2-reductiedoel van 55%. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn er in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen, vooral aardgas, beschikbaar. En wil Nederland niet volledig afhankelijk zijn energie uit andere landen.

Stap voor stap naar duurzame energie

In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie (EU) met elkaar afgesproken dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt.

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs. Belangrijke stappen die Nederland wil zetten zijn: 

  • zuiniger omgaan met energie;
  • van elektriciteit uit kolen naar elektriciteit uit zon en wind;
  • van warmte uit aardgas naar duurzame warmte, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof;
  • omwonenden betrekken door ze de kans te bieden om mee te denken over of mede-eigenaar te worden van lokale energieprojecten;
  • energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het landschap.

Duurzame energiebronnen nu en in de toekomst

Nederland wekt duurzame energie vooral op met: 

In de toekomst komen daar technieken bij die nu nog verder doorontwikkeld moeten worden, zoals aardwarmte, restwarmte en groene waterstof. En op langer termijn komen wellicht ook nieuwe technieken als thorium beschikbaar voor energieopwekking.

Kernenergie bij mix aan schone energiebronnen

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zet het kabinet ook in op kernenergie. Doel is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen, bij voorkeur in Borssele. En de bestaande kerncentrale daar langer open te houden. 

Energie-innovaties nodig

De omslag naar een Nederland zonder fossiele energie betekent dat er de komende jaren veel gaat veranderen. De energiesector is één van de belangrijkste sectoren in Nederland. Daarom is er een Topsector Energie. Het doel van de sector is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie.

De ontwikkeling van nieuwe technieken versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Alle investeringen in duurzame energie en energiebesparing leveren nieuwe banen op. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie, zoals elektrisch rijden, energieneutraal bouwen en slimme netwerken (smart grids).

Duurzame energie voor bedrijven en organisaties

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-vrije energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld met:

Duurzame energie voor particulieren

De overgang betekent ook dat de energie thuis bij Nederlanders de komende jaren gaat veranderen. Zo gaan steeds meer huizen van het gas af. Ook nemen Nederlanders steeds meer energiebesparende maatregelen en wekken ze steeds vaker duurzame energie thuis op. Er is een subsidie voor particulieren die duurzaam energie willen opwekken met een warmtepomp of zonneboiler. Voor zonnepanelen is er geen landelijke subsidie meer, maar er zijn wel andere financiële regelingen.