Rijksoverheid stimuleert duurzame energie

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO2. In het Energieakkoord staan afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

CO2-arme energiebronnen

CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Broeikasgassen houden zonnewarmte vast op aarde. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat. Beperken van de uitstoot kan door energie te besparen of energie duurzamer te maken.

Een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is waar de Rijksoverheid in Nederland naartoe werkt. CO2-arme energiebronnen zijn:

Energieagenda: Stapsgewijs naar duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs:

  • 14% duurzame energie in 2020.
  • 16% duurzame energie in 2023.
  • In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

Dit staat in de Energieagenda. De agenda, die in 2016 is opgesteld, beschrijft de route naar 2050.

Afspraken over energie op een rijHieronder staan alle gemaakte afspraken over energie in de tijd.

Subsidies particulieren voor duurzame energie

Er zijn diverse subsidies voor particulieren die duurzaam energie willen opwekken:

Er is geen subsidie meer voor zonnepanelen voor particulieren. Zij kunnen wel gebruik maken van de Energiebespaarlening of BTW terugvragen.

Subsidies bedrijfsleven voor duurzame energie

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld met:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grotere energieprojecten als geothermie en zonneparken. In de najaarsronde van 2018 zijn 5.907 subsidieaanvragen ingediend, met in totaal een budgetclaim van ruim € 7,7 miljard euro. Opvallend is het grote aandeel zonne-energie; met maar liefst 5.636 projecten. Het kabinet wil de SDE+ breder gaan inzetten, bijvoorbeeld voor de afvang en opslag van CO2. Dit voornemen wordt nog uitgewerkt. In de najaarsronde van 2017 werden 4.215 projecten ondersteund.
  • Subsidie hernieuwbare energie voor slimme technieken die bijvoorbeeld opwekking en opslag combineren of bijdragen aan smart grids.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Zowel voor zakelijke gebruikers als particulieren.

Overheid ondersteunt energie innovaties

De ontwikkeling van nieuwe technieken versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Alle investeringen in duurzame energie en energiebesparing leveren nieuwe banen op. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie. Zoals elektrisch rijden, energieneutraal bouwen en smart grids.

Energie is een van de belangrijkste sectoren in Nederland. Daarom is er een Topsector Energie. Doel is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie.