Rijksoverheid stimuleert duurzame energie

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van andere landen een rol.

Doelen overstap naar duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs. De doelen zijn:

  • 2020: 14% van alle gebruikte energie in Nederland komt uit duurzame bronnen 
  • 2023: 16%
  • 2030: 37%

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

Duurzame bronnen en transitie brandstoffen

In 2030 komt 70% van alle elektriciteit en minimaal 37% van alle energie uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. In de toekomst komen ook technieken in beeld die nu nog verder doorontwikkeld moeten worden. Zo worden er snel grote slagen gemaakt op het gebied van waterstof. En op langer termijn komen wellicht ook nieuwe technieken als thorium beschikbaar voor energieopwekking. Voor nu zijn de belangrijke CO2-arme bronnen:

Energie innovaties

De omslag naar een Nederland zonder fossiele energie betekent dat er de komende jaren veel gaat veranderen. Sommige technieken zijn er al, zoals wind- en zonne-energie. Sommige technieken voor de opwek of besparing van energie moeten nog worden (door)ontwikkeld.  

Energie is 1 van de belangrijkste sectoren in Nederland. Daarom is er een Topsector Energie. Doel is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie.

De ontwikkeling van nieuwe technieken versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Alle investeringen in duurzame energie en energiebesparing leveren nieuwe banen op. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie. Zoals elektrisch rijden, energieneutraal bouwen en smart grids.

Duurzame energie voor particulieren

De transitie betekent ook dat de energie thuis bij Nederlanders de komende jaren gaat veranderen. Zo gaan steeds meer huizen van het gas af. Ook worden steeds meer energiebesparende maatregelen genomen door Nederlanders en wordt steeds vaker duurzame energie opgewekt thuis. 
Er zijn diverse subsidies voor particulieren die duurzaam energie willen opwekken:

Voor een pelletkachel en een biomassaketel kon tot 2020 subsidie aangevraagd worden.

Er is geen subsidie meer voor zonnepanelen voor particulieren. Zij kunnen wel gebruik maken van de Energiebespaarlening of BTW terugvragen.

Duurzame energie voor bedrijven en organisaties

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld met:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor grotere energieprojecten als geothermie en zonneparken. In de najaarsronde van 2018 zijn 4.618 subsidieaanvragen goedgekeurd, met in totaal een budgetclaim van € 6 miljard. Opvallend is het grote aandeel zonne-energie (zon-PV); met maar liefst 4.411 projecten. Het kabinet wil de SDE+ breder gaan inzetten voor technieken die CO2 verminderen, bijvoorbeeld afvang en opslag van CO2. Dit voornemen wordt nog uitgewerkt. 
  • Subsidie hernieuwbare energie voor slimme technieken die bijvoorbeeld opwekking en opslag combineren of bijdragen aan smart grids.
  • Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Zowel voor zakelijke gebruikers als particulieren.