Rijksoverheid stimuleert duurzame energie

De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover heeft het kabinet afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050.

CO2-arme energiebronnen

Een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is waar de Rijksoverheid in Nederland naartoe werkt. CO2-arme energiebronnen zijn:

Energieagenda: Stapsgewijs naar duurzame energie

De overstap naar duurzame energie gebeurt stapsgewijs:

  • 14% duurzame energie in 2020.
  • 16% duurzame energie in 2023.
  • In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

Dit staat in de Energieagenda. De agenda beschrijft de route naar 2050.

Afspraken over energie op een rijHieronder staan alle gemaakte afspraken over energie in de tijd.

2018

2017

2016

2015

2013

Subsidies bedrijfsleven voor duurzame energie

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Bijvoorbeeld met:

Kabinet Rutte III: middelen SDE+  breder inzetten

Het kabinet wil de middelen voor de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) inzetten om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren. Bijvoorbeeld de afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties sterk verminderen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

SDE+ opnieuw opengesteld

De SDE+ wordt opnieuw opengesteld in het voorjaar van 2018. Er komt € 6 miljard beschikbaar. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van € 6 miljard euro beschikbaar. In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.
Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om een duurzame energievoorziening te ontwikkelen.

De SDE+ is beschikbaar voor ondernemers, instellingen en non-profitorganisaties. De subsidie kan worden aangevraagd voor nieuwe projecten om energie uit duurzame bronnen op te wekken. Zoals wind, zon, biomassa, aardwarmte en water.

Overheid ondersteunt energie innovaties

De ontwikkeling van nieuwe technieken versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Alle investeringen in duurzame energie en energiebesparing leveren nieuwe banen op. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor duurzame energie. Zoals elektrisch rijden, energieneutraal bouwen en smart grids.

Energie is een van de belangrijkste sectoren in Nederland. Daarom is er een Topsector Energie. Doel is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie.