Overheid stimuleert nuttige toepassingen van restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij (industriële) processen en niet opnieuw in het proces gebruikt wordt. Deze warmte kan ingezet worden om gebouwen en tuinbouwkassen te verwarmen. Dit is een milieuvriendelijke en CO2-neutrale manier van verwarmen. Om het gebruik van restwarmte te vergroten stimuleert de overheid nuttige toepassingen van restwarmte.

Restwarmte om te verwarmen

Restwarmte komt beschikbaar vanuit de industrie, datacenters en andere bedrijven, zoals condenswarmte van koel- en vrieshuizen en koelingen van supermarkten. Zij lozen de warmte nu vaak op het oppervlaktewater en in de lucht. Een deel van de restwarmte kan worden gebruikt voor de verwarming van woningen, gebouwen en kassen. Dit zorgt ervoor dat dezelfde warmte niet met fossiele brandstof of met duurzame bronnen hoeft te worden opgewekt.

Warmtetransport via een warmtenetwerk

Om restwarmte op de juiste plek te brengen is een warmtenetwerk (stadsverwarming) nodig. Dat geldt ook voor andere bronnen zoals bio-energie, aardwarmte en warmtepompen. Meerdere bronnen kunnen worden aangesloten op hetzelfde warmtenet. De temperatuur van het net is daarbij belangrijk. De temperatuur van restwarmte is afhankelijk van het proces waaruit de warmte vrijkomt. Voor datacenters ligt de temperatuur rond de 30 graden. Bij de raffinage kan de restwarmte een temperatuur hebben van 90 graden. In de WarmteAtlas Nederland is het warmteaanbod in Nederland te zien. Meer informatie over de toepassing en duurzaamheid van restwarmte is te vinden op de website van het Expertise Centrum Warmte.

Stimulering van het gebruik van restwarmte

De overheid stimuleert het gebruik van restwarmte. In de brief van minister Wiebes van 20 december 2019 aan de Tweede Kamer staat dat restwarmte verder gestimuleerd wordt door voor restwarmte een ‘ophaalrecht’ op te nemen in de nieuwe Warmtewet. Daarmee krijgen warmtebedrijven een relatief goedkope bron van warmte beschikbaar om via hun warmtenet aan hun afnemers te leveren. Daarnaast wordt de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) uitgebreid met technieken die de uitstoot van CO2 verminderen. Benutting van restwarmte kan daarmee vanaf 2020 mogelijk ook subsidie krijgen.

Nieuwbouweisen vanaf 1 januari 2021 ook voor restwarmte

Nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG-eisen). Vanaf 1 januari 2021 mogen nieuwe gebouwen gebruik maken van restwarmte en -koude om aan de BENG-eisen te voldoen. Deze nieuwe regels en mogelijkheden zorgen ervoor dat een nieuw gebouw straks energiezuiniger is.