Toekomst fossiele brandstoffen

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat is slecht voor het klimaat. Ook kunnen fossiele brandstoffen opraken. Daarom wil de Rijksoverheid in 2050 een CO2 arme economie hebben en stimuleert bedrijven over te stappen.

Overstap naar duurzame energie

In 2020 moet 14% van alle gebruikte energie in Nederland duurzaam zijn. En in 2050 moet bijna alle energie van duurzame bronnen afkomstig zijn. Voor bedrijven die de transitie niet weten te maken, is uiteindelijk geen plaats in een CO2-arme economie.

Steenkool: strengere eisen aan kolencentrales

90% van de productie van steenkool wordt gebruikt als brandstof. Het grootste gedeelte van de elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales. Bij de verbranding van kolen, komt het CO2 vrij. In Nederland wordt CO2 opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem.

Steenkool is een goedkope maar ook vervuilende fossiele brandstof. Daarom gelden er strenge eisen voor kolencentrales. Stoot een kolencentrale teveel CO2 uit? Dan moet de eigenaar de centrale ombouwen zodat deze minder uitstoot.

De strengere eisen hebben gevolgen voor de meest vervuilende kolencentrales in Nederland uit de jaren 80. Het is lastiger om deze oudere centrales aan te passen naar de huidige eisen.

Nog 5 kolencentrales

Nederland heeft voor 1 juli 2017 5 kolencentrales gesloten. 5 andere blijven nog open omdat Nederland tijdelijk nog kolencentrales nodig heeft.

Deze 5 zijn wel de meest moderne van Europa en stoten zo min mogelijk CO2 uit. Eén van de manieren waarop ze dat doen is door biomassa toe te voegen aan de verbranding van kolen. Deze bij- en meestook is minder vervuilend.

Kabinet Rutte III: alle kolencentrales dicht.

Het kabinet wil dat de kolencentrales uiterlijk 2030 gesloten zijn. Ook wil het kabinet na 2024 de subsidie stoppen voor bijstoken van biomassa in kolencentrales. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt deze voornemens nog verder uit.

Gevolgen steenkoolwinning voor bodem

Tot en met 1974 werd in Limburg steenkool gewonnen. Deze steenkoolwinning heeft nu en in de toekomst mogelijk gevolgen voor de bodem. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de gevolgen van de steenkoolwinning in Limburg onderzocht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er geen directe risico’s zijn voor de veiligheid. En dat er geen sprake of dreiging is van grondwatervervuiling.

Aardgas: strengere eisen aan gaswinning

98% van de huishoudens in Nederland gebruikt momenteel gas om hun huis te verwarmen en om te koken. Bij gaswinning in Nederland staat veiligheid voorop. Daarover staan regels in de Mijnbouwwet, bijvoorbeeld:

  • Bedrijven die gas willen winnen, moeten mogelijke risico’s uitgebreid onderzoeken. Pas daarna kan een bedrijf een verzoek voor gaswinning aanvragen.
  • Bij een aanvraag voor gaswinning is de beoordeling van onafhankelijke experts doorslaggevend. Zij beoordelen de veiligheid voor omwonenden en eventuele schade voor de omgeving.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Mijnbouwwet. Door de aanpassing van deze wet worden onder andere de regels voor boren naar gas strenger.

Gaswinning in Groningen

Het meeste aardgas wordt gewonnen uit het Groningerveld bij Slochteren. De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Daarom heeft het kabinet besloten om minder gas te winnen in dit gebied. Daarnaast zijn er meer dan 250 andere gasvelden in Nederland, zowel op land als in de Noordzee.

Nederland nog afhankelijk van aardolie

Aardolie is vooral belangrijk voor de industrie en vervoer. Het wordt gebruikt als brandstof en als grondstof voor de productie van kunststoffen. Nederland is nog steeds erg afhankelijk van aardolie. Omdat de levering niet altijd zeker is, houdt de overheid een strategische voorraad aan.

Ook heeft Nederland, samen met andere landen, een oliecrisisbeleid ontwikkeld. Zo kan de overheid bij een crisis het oliegebruik beperken. Bijvoorbeeld door tijdelijk de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen of autoloze zondagen in te stellen.

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van alternatieve brandstoffen als biodiesel en biobrandstoffen.

Vergunning voor opsporing en winning delfstoffen

Bedrijven hebben een vergunning nodig voor de opsporing en winning van delfstoffen, zoals olie en gas. De minister van EZK geeft deze vergunning af. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de opsporing en winning van delfstoffen.

Documenten