Voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en definitieve budgetten 2022 bekend

De voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en de definitieve bijstandsbudgetten 2022 zijn gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De bestanden met budgetten per gemeente en een specificatiebestand zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Voorlopige macrobudget 2023

Het voorlopige macrobudget 2023 bedraagt € 6.014,9 miljoen. Het voorlopige budget 2023 voor algemene bijstandsuitkeringen en IOAW- en IOAZ-uitkeringen is circa € 65 mln lager dan het definitieve budget dat voor 2022 voor deze regelingen is verstrekt. Het voorlopige LKS-budget voor 2023 is in verband met de ingroei van de LKS-doelgroep juist € 58 mln hoger dan het definitieve LKS-budget voor 2022. Per saldo leidt dit ertoe dat het macrobudget 2023 nagenoeg gelijk is aan het definitieve macrobudget voor 2022 (€ 6,8 mln minder).

Verwerking WML verhoging per 2023 in macrobudget

Per 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Naast de reguliere indexatie is er sprake van een bijzondere verhoging van 8,05%. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling niet bij de voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Op basis van de huidige CPB-raming wordt er als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa € 660 mln verwacht. Ter indicatie is er een grove berekening gemaakt van wat het toegekende budget voor bijstand en LKS per gemeente ongeveer zou zijn, als de WML-verhoging al in het voorlopige macrobudget 2023 zou worden verwerkt (zie bijlage ‘Toelichting effect WML-verhoging op bijstandsbudgetten 2023’). De precieze gevolgen van de ophoging zullen in de loop van 2023 opnieuw worden berekend op basis van nieuwe CPB-ramingen. Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023.

Definitieve macrobudget 2022

Het definitieve macrobudget 2022 bedraagt € 6.021,6 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 425 miljoen lager vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2022 (dat was ingeschat op € 6.446,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Het definitieve macrobudget 2022 is € 363,7 miljoen lager dan het definitieve macrobudget 2021 (dat was € 6.385,3 miljoen).

Nadere toelichtingen op het voorlopige macrobudget 2023 en het definitieve macrobudget 2022 zijn als bijlagen bij dit bericht opgenomen.

Budgettool

De Excel-rekentool voor de bijstandsbudgetten is de afgelopen periode vernieuwd tot een interactieve online budgettool.  De tool geeft cijfermatig inzicht in de totstandkoming van de budgetten op gemeenteniveau. Binnen deze tool is er voor elke afzonderlijke gemeente ook een korte rapportage met toelichting op de belangrijkste cijfers beschikbaar. Ga naar de vernieuwde tool