Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie

Vandaag heeft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) haar reactie naar de Tweede Kamer gestuurd op het rapport van het adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het Platform Open Overheidsinformatie. Via dit Platform, onderdeel van de Wet open overheid, moet uiteindelijk de in die wet opgenomen openbare overheidsinformatie voor iedereen vindbaar en doorzoekbaar worden. In het rapport wordt geadviseerd om de huidige ontwikkeling van het Platform stop te zetten en een simpeler variant te maken. Zo kan er eerder een bruikbaar centraal platform gerealiseerd worden. Minister Bruins Slot neemt dit advies over. 

AcICT adviseert de minister van BZK om de ontwikkeling van het platform in zijn huidige vorm stop te zetten en eerst te investeren in een eenvoudige variant. Deze variant zou een verwijsindex en een zoekfunctie moeten bevatten. Het is dan op termijn de bedoeling dat alle bestuursorganen – dus ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook uitvoeringsorganisaties als RVO en Rijkswaterstaat – hun openbare informatie koppelen aan het platform, zodat iedere inwoner van Nederland alle overheidsinformatie via die plek kan vinden. Deze variant is sneller te implementeren, vermindert de aansluitlast voor bestuursorganen en is goedkoper. De functionele mogelijkheden voor de gebruikers zijn weliswaar beperkter dan waar aan gewerkt werd, maar als dit nodig blijkt kan de eenvoudige variant in een later stadium verder worden doorontwikkeld.

Omdat de infrastructuur impact heeft op de actieve openbaarmaking van meer dan duizend bestuursorganen, zal de deze oplossing begin 2023 worden besproken met vertegenwoordigers van deze bestuursorganen. Het voornemen is om de ontwikkeling van de verwijsindex in het tweede kwartaal te starten. Het is de bedoeling dat via het platform stap voor stap steeds meer informatie van bestuursorganen te vinden is.