Landen Koninkrijk zetten stappen voor vergroten studiesucces Caribische studenten

De vier landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten) willen een koninkrijksbeurs introduceren om de uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk te vergroten. Met de financiële ondersteuning van deze nieuwe beurs kunnen jongeren uit bijvoorbeeld het Caribisch deel van het Koninkrijk gemakkelijker een vervolgopleiding in Nederland volgen. De koninkrijksbeurs is een van de beoogde maatregelen om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten.

De ministers van onderwijs van de vier landen spraken deze intentie uit tijdens het jaarlijkse Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat plaats vond op Curaçao. Namens Nederland nam minister Dijkgraaf (OCW) hieraan deel.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland tegen extra barrières aanlopen. Oorzaken zitten zowel in het voorbereidend onderwijs in het Caribische deel van het Koninkrijk als in het vervolgonderwijs in Nederland.

Minister Dijkgraaf: “Het is belangrijk dat we de jonge mensen van de eilanden een beter perspectief bieden door gebruik te maken van de kracht van het Koninkrijk. Daarom ben ik blij dat we concrete stappen gaan zetten om het studiesucces van studenten te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat we hen hier echt mee kunnen helpen.”

Uitwisseling studenten

Een student uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustastius) kan nu met een beurs van Erasmus+ naar alle Europese landen, behalve Nederland. De vier landen willen deze situatie recht trekken. Wederzijdse tijdelijke uitwisseling leidt onderling tot meer begrip en waardering. Daarom is afgesproken om te komen tot een nieuw mobiliteitsprogramma voor alle studenten (mbo. hbo, wo) binnen het Koninkrijk, naar voorbeeld van Erasmus+. De nieuwe koninkrijksbeurs moet de mobiliteit op mbo, hbo, en wo-niveau mogelijk maken, zowel tussen de eilanden onderling als met Nederland. Deze mobiliteit geldt ook voor stages. Het is de bedoeling de beursbedragen vergelijkbaar te maken met het Erasmus-programma, ook rekening houdend met studenten met minder financiële mogelijkheden. 

Voorbereiden op studeren

Voor veel Caribische studenten blijkt de overstap naar het vervolgonderwijs nu (te) groot. Om hen beter voor te bereiden op een opleiding op het hbo en de universiteit willen de vier landen bestaande initiatieven voor een pre-academic year bundelen en verder uitwerken in een ‘Caribbean academic orientation year’. Dit voorbereidingsprogramma van een jaar behelst zowel academische vaardigheden als het leven als student. De inzet is dat de drie universiteiten in het Caribisch gebied een gezamenlijk programma gaan aanbieden, waar gewenst in samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten. Op de langere termijn moet het voortgezet onderwijs zelf worden verbeterd als het gaat om die overstap naar het vervolgonderwijs.

Tenslotte zijn de ministers overeengekomen dat onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het vervolgonderwijs in het Caribisch deel van het koninkrijk sluit nu niet goed aan op die arbeidsmarkt. De komende tijd worden de voorstellen in afstemming tussen alle landen nader uitgewerkt.