Voortzetting Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting

Eind mei 2022 is de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting geïnstalleerd door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met als doel om tot en met 2024 37.500 flexwoningen te realiseren. In 2022 is een aantal eerste en belangrijke mijlpalen gerealiseerd. In 2023 wordt de samenwerking voortgezet, zoals vermeld in de Staatcourant

De Taskforce ondersteunt het Rijk, provincies gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen bij de versnelde realisatie van flex- en transformatiewoningen. De Taskforce bestaat uit een commissie en een uitvoeringsorganisatie. De leden van de commissie zijn Nicole Maarsen (voorzitter), Rob Haans en Harriët Tiemens. De rol van de uitvoeringsorganisatie wordt ingevuld door de Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting, die na een Europese Aanbesteding is ingesteld, onder leiding van Roel Vollebregt. Op vrijdag 20 januari hebben de partijen de samenwerking voor het komende jaar bekrachtigd. 

Vliegende start in 2022

  • Met de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen stelde het Rijk € 100 miljoen beschikbaar. Met de toewijzing van € 88 miljoen aan gemeenten, worden de komende twee jaar 7.300 flexwoningen gerealiseerd. In de loop van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutel.
  • Daarnaast is met een tweetal bouwopdrachten voor gezamenlijke inkoop de bouwsector gestimuleerd om (extra) productiecapaciteit in te zetten. In het najaar van 2022 doorliep het Rijksvastgoedbedrijf een aanbestedingstraject, voor de bestelling van 2.000 flexwoningen. Ook Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, initieerde in december 2022 een inkooptraject voor ten minste 8.000 flexwoningen. Hiermee wordt de bouwstroom van flexwoningen op gang gebracht. De eerste flexwoningen worden in maart 2023 opgeleverd.
  • In december 2022 zijn de contouren van de Financiële Herplaatsingsgarantie bekend gemaakt. Samen met de Taskforce, Aedes, VNG en BZK wordt gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan.
  • De Toolbox biedt betrokken partijen informatie en duidelijkheid te over wet-, en regelgeving, bestaande subsidies, maatregelen en regelingen rondom flex- en transformatiewoningen.
  • Op dit moment biedt de Taskforce actieve ondersteuning aan 85 projecten, dit resulteert in een realisatie van 16.093 flexwoningen.

Realisatie flexwoningen in 2023

2023 staat in het teken van realisatie. Vanuit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen en de RVB-aanbesteding worden duizenden flexwoningen gebouwd en opgeleverd. Bovendien is het de bedoeling dat flexwoningen als een vast onderdeel van de tijdelijke en permanente woningvoorraad worden ingezet. Om dat te bereiken worden diverse initiatieven en inzichten verder gebracht. 

Zo is in 2022 veel inzicht verzameld in wat de belemmeringen en obstakels zijn bij de versnelde realisatie van flexwoningen. Gezamenlijk werken betrokken partijen aan het adresseren daarvan. De Taskforce zet de actieve ondersteuning aan gemeentes, provincies, corporaties, en woningmarktpartijen voort door hen te informeren en te activeren. Daarnaast wordt ingezet op het delen van kennis en ervaring door partijen bij elkaar te brengen en onderlinge samenwerking te stimuleren. 

Begin 2023 wordt ingezet op de verdere vormgeving en formalisering van de Financiële en Fysieke herplaatsingsgarantie en de succesvolle afronding van de bouwopdrachten van RVB en Aedes.
Heeft u vragen, hulp nodig of wilt u aanbod aanmelden? Ga naar de website van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting.