Natuur als bondgenoot: bestuurders met een missie aan de slag voor een natuurinclusieve samenleving

Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat  natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van 9 bestuurders gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.  

Deze  domeinleiders verbinden publieke en private partijen met elkaar en dagen uit om een extra stap te zetten voor natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we werken, wonen en leven. Ze doen dit vanuit de Agenda Natuurinclusief. Die richt zich dit jaar op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuurinclusieve samenleving.

Groene GGZ’s en lokale bouwmaterialen

De domeinleiders werken dagelijks aan het slim benutten van natuur in hun sector. Daar zijn goede ervaringen mee. Denk aan groene GGZ-instellingen die natuur inzetten als bron voor mentale gezondheid. Of bouwbedrijven die huizen ontwikkelen van natuurlijke bouwmaterialen die lokaal verbouwd worden én aan de constructie van windmolenparken die leefruimte opleveren voor de kabeljauw en platte oester. 

Het werken vanuit de natuur helpt ook bij het oplossen van grote opgaves in onze leefomgeving als het gaat om klimaat, water en voedsel. Een florerende en robuuste natuur houdt CO2 vast, zuivert het water optimaal en zorgt voor een bodem vol leven waarop we ons voedsel verbouwen. En dat is de basis voor onze gezondheid en bestaan. Het landelijk gebied speelt een sleutelrol. Daar is een combinatie van functies mogelijk. Provincies kijken per gebied hoe ze natuurherstel, stikstofreductie en klimaatbestendiger wonen en werken kunnen combineren. De bundeling van denk- en ontwikkelkracht vanuit de verschillende sectoren van Agenda Natuurinclusief levert hiervoor nieuwe inspiratie en mogelijkheden op.

Negen domeinleiders

De nieuwe domeinleiders stimuleren de natuurinclusieve samenleving door hun ervaring en expertise vanuit verschillende werkvelden te combineren.

De domeinleiders zijn:

  • Onno Dwars – Bouw (Ballast Nedam)
  • Marjolein de Gorter-Manhoudt – Energie (TenneT)
  • Alex Datema –  Landbouw (BoerenNatuur)
  • Lidwin van Velden –  Financiële sector (Nederlands Waterschapsbank)
  • Renske Visscher –  Gezondheid (Instituut voor Natuureducatie)
  • Eveline Buter –  Infrastructuur (Witteveen+Bos)
  • Noëlle Aarts – Onderwijs & Bewustwording (Radboud Universiteit)
  • Geert Dijks –  Vrijetijdseconomie (HISWA-RECRON)
  • Wim Dossaert –  Water (Dunea)

Samen met vele vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke partijen, bedrijven en organisaties vormen zij het nieuwe Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) onder leiding van ambassadeur André van der Zande. Hij zegt daarover:

‘Natuurinclusief werken vraagt een omslag in ons denken. Gelukkig zijn er in alle sectoren al koplopers die het goede voorbeeld geven. Het is zaak nu te komen van een handvol partijen naar heel veel. Met de natuur als bondgenoot kunnen we een fijne en gezonde samenleving nalaten voor de generaties na ons. Daar zetten wij ons vanuit het NiNO gezamenlijk volop voor in.’

Naar een Agenda Natuurinclusief 2.0

Een breed gezelschap van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde in juni 2022, samen met vertegenwoordigers van veel partijen uit de samenleving, de eerste Agenda Natuurinclusief. Het  werk van de domeinleiders is onderdeel van de uitvoering van de eerste agenda. Dit jaar wordt een tweede versie van de Agenda ontwikkeld inclusief investeringsagenda.