Nieuwe planning bekend in 9e voortgangsrapportage renovatie Binnenhof

Vandaag is de 9e Voortgangsrapportage over de renovatie van het Binnenhof aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage is de stand van zaken van de ontwerpen, de nieuwe planning, informatie over toegenomen veiligheidseisen, stikstof en financiën opgenomen. Op basis van de nieuwe planning blijkt dat er meer tijd nodig is, de renovatie is op z’n vroegst eind 2028 gerealiseerd. 

Planning

2 voornamelijk externe factoren maken dat er extra tijd nodig zal zijn. Dit betreft de toenemende veiligheidseisen die alles te maken hebben met de toegenomen veiligheidsrisico’s om en rondom het Binnenhof en daarnaast de uitspraak van 2 november jl. van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze factoren hebben effect op de Technische Hoofdinstallatie (THI) en de nieuwe entree van de Tweede Kamer. Er is extra ruimte nodig, de THI wordt 70% groter, wat grote impact heeft op de werkzaamheden. Dat leidt tot een nieuwe integrale planning die uitkomt op eind 2028. Hierbij blijven onzekerheden zoals de duur van de afhandeling van de  natuurvergunning.

Financiën

Het uitgangspunt is en blijft dat het project binnen de afgesproken randvoorwaarden gerealiseerd zal worden. Dat betekent sober en doelmatig én binnen de vastgestelde kaders. De kaders omvatten ruimte voor aanpassing als het gaat om marktspanning, extra beveiligingseisen, eisen voor duurzaamheid of onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s, de zogenoemde disclaimers.  Om de ontwerpen passend te maken binnen de budgettaire kaders zal echter de komende jaren op de voorjaarsbesluitvormingsmomenten, een aanzienlijk beroep op de 4 zogenoemde disclaimers worden gedaan. Dit is volgens afspraak. De uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming 2023 worden in de tiende voortgangsrapportage van najaar 2023 verwerkt.

Ontwerpen

Nadat in 2021 de voorlopig ontwerpen gereed zijn gekomen stond de afgelopen rapportageperiode in het teken van de definitieve ontwerpen (DO’s). In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de vastgestelde definitieve ontwerpen (DO) van de Tweede Kamer en de Raad van State. Het eerste deel van het DO Eerste Kamer wordt binnenkort vastgesteld. Het programma gaat nu de volgende fase in, de technisch ontwerpfase.