Kabinet investeert structureel ruim €136 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid

Het kabinet werkt aan de versterking van de publieke gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding, met als doel beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeert dit jaar € 107 miljoen in de pandemische paraatheid van de publieke gezondheid. De komende jaren loopt dit bedrag verder op. En vanaf 2027 is voor de versterking van pandemische paraatheid jaarlijks ruim €136 miljoen beschikbaar. In totaal heeft het kabinet structureel € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor pandemische paraatheid. Het ministerie van VWS werkt samen met het RIVM, de GGD‘en en gemeenten.  

Versterken van de infectieziektebestrijding door GGD’en

Het kabinet investeert tot 2027 opgeteld ruim € 190 miljoen in de versterking van infectieziektebestrijding bij GGD’en. Vanaf 2027 zal dit structureel ruim € 45 miljoen zijn. Deze investeringen zijn bedoeld voor capaciteitsuitbreiding. Dit jaar zijn al extra datawetenschappers, artsen en epidemiologen aangenomen. Ook gaat er geld naar onderzoek en opleidingen.

Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)

Sinds september 2022 maakt de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) deel uit van het RIVM. De LFI is een nieuwe crisisorganisatie. Met het wetsvoorstel ‘Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid’ wordt geregeld dat de minister van VWS, via de LFI, de Directeuren Publieke Gezondheid van GGD’en direct kan aansturen. De aansturing is gericht op de medisch-operationele processen zoals bijvoorbeeld testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek bij een uitbraak van een A-infectieziekte met landelijke impact. De LFI zorgt samen met de GGD’en ervoor dat er bij een grote uitbraak snel opgeschaald kan worden. De LFI speelt ook een centrale rol bij de voorbereiding op een dergelijke grootschalige uitbraak. Het kabinet investeert vanaf volgend jaar elk jaar ruim € 15 miljoen in de LFI. Dit jaar bedraagt de investering bijna € 20 miljoen.

Versterking van het RIVM en ketenpartners

Het RIVM is essentieel in de monitoring van en toezicht op virusuitbraken, en daarom zal ook dit onderdeel de komende jaren versterkt worden. Het RIVM heeft de internationale contacten om virusuitbraken snel in beeld te krijgen, en heeft de expertise aan boord om te adviseren over een effectieve aanpak. Zij versterken onder andere het landschap van laboratoria en de monitoring en surveillance. Ook op deze manier draagt dit bij aan de pandemische paraatheid. Tot 2027 investeert het kabinet gemiddeld ruim € 35 miljoen per jaar, vanaf 2027 is dit structureel ruim € 37 miljoen.

Versterking van de informatievoorziening en ICT-infectieziektebestrijding

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat de huidige ICT-systemen niet altijd goed functioneerden. Het ging dan vooral om problemen op het gebied van privacy en volledigheid van gegevens. Daarom komt nu geld beschikbaar om de systemen verder te verbeteren. Dit leidt tot efficiëntere en betrouwbaardere ICT. Dit wordt in samenwerking gedaan in samenwerking met het RIVM en de GGD’en. Tot 2027 investeert het kabinet opgeteld ruim € 180 miljoen in de verbetering van ICT-infrastructuur. Vanaf 2027 zal dit structureel € 38 miljoen zijn.