Transformatie vakantieparken draagt bij aan oplossen woningtekort

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge kondigt een langjarige aanpak voor vakantieparken aan. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste 60 parken voor permanente bewoning in aanmerking komen. De minister stelt een bestuurlijk aanjager aan die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak. Daarnaast heeft de aanpak als doel criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wél perspectief hebben in de recreatieve sector. 

Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de Actie-agenda Vakantieparken, die loopt sinds 2018. Bovendien wordt de samenwerking met andere ministeries, medeoverheden, de samenwerkende vakantieparken en maatschappelijke partijen voorgezet. Werd in de Actie-agenda Vakantieparken vooral ingezet op landelijke acties die gemeenten en provincies faciliteren, nu is het tijd om steviger aan de slag te gaan op de parken zelf. Daarom wordt ingezet op een betere registratie en monitoring. Wanneer er een duidelijker beeld ontstaat van de situatie op parken, kan effectiever gestuurd worden door gemeenten en provincies. 

Transformeren naar legale woningen

Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken kan uitkomst bieden voor parken die geen economisch perspectief meer hebben en door gemeenten gezien worden als welkome aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Op sommige parken verblijven mensen nu al permanent en wordt dit door gemeenten, vaak langdurig, gedoogd. Het legaliseren van permanente bewoning levert een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Huidige bewoners krijgen hierdoor zekerheid over hun woonsituatie. Soms laten zij een ‘eerste woning’ achter, wanneer zij permanent in hun recreatiewoning kunnen wonen. Ook kunnen kwetsbare personen op parken beter zorg en ondersteuning krijgen die nodig is.

Gemeenten die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen bij het transformeren van deze parken. Ook wordt onderzocht of nieuwe instrumenten, waaronder een opkoopfonds en een voorkeursrecht voor het opkopen van parken die ter overname worden aangeboden, helpen om sterker te kunnen sturen op de toekomst van vakantieparken en hun omgeving. Op dit moment hebben de provincies ongeveer 60 vakantieparken in kaart gebracht waar transformatie naar wonen kansrijk is. De verwachting is dat dit aantal nog stijgt wanneer het zicht op parken toeneemt.

Brede samenwerking voor toekomstbestendige vakantieparken

Naast het transformeren van ‘niet-vitale’ vakantieparken naar wonen of een andere functie, zet een brede coalitie van departementen, medeoverheden en maatschappelijke partners zich in voor vakantieparken die wel een recreatieve toekomst hebben. Het tegengaan en voorkomen van (ondermijnende) criminaliteit op vakantieparken is hier onderdeel van. Net als het bieden van toekomstperspectief voor parken, waarbij economische, maatschappelijke én ecologische belangen hand in hand gaan. Tot slot gaat er aandacht uit naar kwetsbare groepen die op een vakantiepark een (tijdelijk) thuis gevonden hebben. Voldoende zorg en ondersteuning dichtbij deze mensen is nodig.

Vervolg

Bij deze aanpak zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, van Justitie en Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betrokken. Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw over de aanpak en de voortgang.