Antwoorden op Kamervragen Archiefwet 2021 naar Tweede Kamer gestuurd

De huidige Archiefwet is verouderd. Aanpassing is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan, beheren en toegankelijk houden. Daarom heeft het kabinet in november 2021 een voorstel voor een nieuwe Archiefwet ingediend. 

De vragen die de Tweede Kamer hierover heeft gesteld gaven aanleiding om het wetsvoorstel aan te passen. Ook zijn recente rapporten over de archivering van chatberichten verwerkt in de verbeterde versie van de nieuwe Archiefwet. De voorgestelde wijzigingen en de antwoorden op de Kamervragen zijn vrijdag 30 juni 2023 behandeld en goedgekeurd door het kabinet en vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wetsvoorstel Archiefwet 2021: digitale informatie duurzaam bewaren en eerder archiveren

Door de digitalisering belandt digitale informatie in sneltreinvaart op verschillende systemen die snel verouderen. Het gevaar is dat informatie hierdoor in de toekomst niet of moeilijker te raadplegen is. Het kabinet moderniseert daarom de Archiefwet die dateert uit 1995 en voornamelijk gericht was op de vorming van papieren archieven. Doel is dat ook digitale informatie behouden, vindbaar en toegankelijk blijft voor huidige en toekomstige generaties. In het nieuwe wetsvoorstel staat onder meer dat overheden belangrijke informatie na 10 jaar moeten overbrengen naar het Nationaal Archief of een lokale of regionale archiefdienst. Nu is dat nog na 20 jaar. Hierdoor worden archieven eerder openbaar voor burgers, journalisten, wetenschappelijke onderzoekers en overheid. 

Aanpassingen

In april 2022 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over het wetsvoorstel Archiefwet 2021. 
Die vragen zijn nu beantwoord in de Nota naar aanleiding van het Verslag.
De vragen hebben aanleiding gegeven om het wetsvoorstel aan te passen. De belangrijkste aanpassingen zijn onder meer:

  • de minister van Binnenlandse Zaken wordt toegevoegd als medeondertekenaar van het wetsvoorstel;
  • er wordt duidelijk vastgelegd dat overheidsorganen niet zelf kunnen bepalen dat documenten buiten de wet vallen;
  • er wordt een nadere toelichting opgenomen over de afbakening van het documentbegrip. Dat was een advies van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het documentbegrip is en blijft techniekneutraal, de relatie met de publieke taak blijft leidend;
  • de beheerregels die overheidsorganen moeten opstellen, worden aangescherpt. Er moet worden omschreven wat het overheidsorgaan daadwerkelijk doet om zijn documenten in duurzaam toegankelijke staat te brengen en te houden;
  • de beperkingsgrond ‘onevenredige bevoordeling of benadeling’ vervalt;
  • er wordt aangekondigd dat we in het archiefbesluit criteria opnemen voor blijvend te bewaren documenten. Dat geeft archiefvormers en de samenleving meer duidelijkheid over welke categorieën documenten in ieder geval voor eeuwig bewaard moeten worden. 

Het volledige overzicht van aanpassingen staat in de Nota van Wijziging Archiefwet 2021.

Meer informatie

Op de website van de Tweede Kamer staat meer informatie over de intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021.