Routekaart voor duurzame toekomst van industrie in Nederland

De Nederlandse industrie heeft een sterke positie en er liggen kansen om in Nederland schoon te produceren en de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. Daarin hebben bedrijven en overheid al aanzienlijke stappen gezet en concrete plannen gemaakt. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie zorgt voor meer samenhang tussen deze verschillende initiatieven. Vandaag stuurt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat mede namens minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van het programma en een routekaart voor de verduurzaming van de industrie aan de Tweede Kamer. 

Minister Adriaansens: “Er moet veel gebeuren om onze industrie te verduurzamen. Daar ligt een taak voor de industrie maar ook voor de overheid om de randvoorwaarden te creëren. Het programma en de routekaart helpen bij de sturing, wat wanneer moet gebeuren en de aanpak van knelpunten.”

Industrieclusters blijven cruciaal voor verduurzaming

Het programma richt zich op het uitvoeren van bestaand beleid, waarbij de routekaart een leidraad biedt voor belangrijke mijlpalen en beslismomenten voor alle partijen tot 2030 en 2040. Het programma richt zich specifiek op de industrieclusters in Nederland. De grootste verduurzamingswinst valt te behalen in deze clusters en daarom wordt er geïnvesteerd in de aanleg en aansluiting van energie-infrastructuur en voldoende groene energie.

Daarnaast wordt extra ondersteuning geboden aan energie-intensieve bedrijven (cluster 6) die aanzienlijke CO2-uitstoot hebben, maar zich niet binnen de regionale clusters bevinden. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de regionale economie en het verduurzamen van Nederland. Vaak hebben deze bedrijven al concrete plannen, maar ontbreekt het aan de juiste randvoorwaarden om deze te realiseren. Vanuit het programma wordt samengewerkt met provincies en netbeheerders om ervoor te zorgen dat deze bedrijven met concrete verduurzamingsplannen daadwerkelijk in staat worden gesteld om deze uit te voeren. 

Voortgang maatwerkaanpak: 7 intentieverklaringen 

Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie is de maatwerkaanpak waarmee de 20 grootste industriële uitstoters worden uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Deze week tekende het kabinet twee intentieverklaringen (Expression of Principles). In een intentieverklaring spreken bedrijven en overheid de plannen en voorwaarden voor verduurzaming uit.

Vervolgens moeten deze plannen concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen. Het internationale chemiebedrijf Yara heeft de ambitie om in 2030 1,5 megaton minder CO2 uit te stoten, dat is een extra reductie van 0,3 megaton bovenop het Klimaatakkoord. Het Nederlandse chemiebedrijf Anqore heeft plannen gemaakt voor een reductie van 0,4 megaton in 2030, twee keer zoveel dan waar het bedrijf aan moet voldoen volgens het Klimaatakkoord. In totaal zijn er nu zeven intentieverklaringen getekend. 

Met de betrokken industriële bedrijven zijn inmiddels gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om met maatwerk sneller hun uitstoot te verminderen. Om voortgang in de maatwerkaanpak te houden wil het kabinet voor 2024 duidelijkheid hebben over de ambities van de bedrijven en met de bedrijven die extra kunnen en willen verduurzamen een intentieverklaring getekend hebben.