Verduurzaming van de industrie

De industriesector moet in 2050 100% circulair en klimaatneutraal zijn. De overheid werkt daarom, samen met industriebedrijven en netbeheerders, aan verduurzaming van de sector. Doel is om de CO2-uitstoot van de industrie stap voor stap te verminderen richting 2050. 

Industrie moet in 2050 alleen schone energie gebruiken

De industrie is belangrijk voor Nederland. De sector zorgt voor geld en banen. En levert producten die dagelijks gebruikt worden, zoals papier, voeding en medicijnen. Bij deze productieprocessen komen veel broeikasgassen vrij, waaronder CO2. In 2021 stootte de industrie 32% van de totale hoeveelheid broeikasgassen uit: 54 Mton (bron: CBS). In de Klimaatwet is vastgelegd dat deze industrie in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Doel: een sterke economie en steeds minder CO2-uitstoot

Het kabinet wil industriebedrijven het liefst in Nederland houden en tegelijkertijd helpen verduurzamen. Het wil dat bedrijven hier schoon produceren in plaats van ergens anders op een vervuilende manier. Nederland profiteert op economisch gebied van industriebedrijven met kennis van verduurzaming. Dit levert exportkansen op, die helpen bij de vermindering van uitstoot in de rest van de wereld. 

Verduurzaming van de industrie vergt daarnaast nieuwe infrastructuur voor elektriciteit en waterstof. Duurzame voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, veel werkgelegenheid en een sterke (regionale) economie. Daarom wil de overheid dat minstens 12% van de economie bestaat uit industrie.

Om in 2050 circulair en klimaatneutraal te werken, zijn er doelen opgesteld:

  • 2023-2030: de industrie moet uitkomen op ongeveer 29,6 Mton CO2-uitstoot in 2030. Dit is ruim 24 Mton minder dan in 2021. En 66% minder dan in 1990. Daarnaast moet de industrie een bijdrage leveren aan het doel om 50% minder grondstoffen te gebruiken.
  • 2030-2050: bedrijven werken toe naar een 100% circulaire en klimaatneutrale sector. 

Afspraken met grootste uitstoters van CO2

Er zijn flinke investeringen nodig om de industrie te verduurzamen. Bovendien is er geen universele aanpak: ieder bedrijf werkt anders en moet daardoor andere maatregelen nemen om te verduurzamen. Om sneller te verduurzamen, maakt de overheid afspraken met de grootste industriële uitstoters. Dit zijn afspraken op maat, ze verschillen per bedrijf. Dit doet de overheid omdat de meest logische of belangrijke verduurzamingsstappen voor ieder industriebedrijf anders zijn. 

Via intentieverklaringen spreken bedrijven en overheid doelen en voorwaarden voor die verduurzaming af. Die leiden vervolgens tot juridisch bindende afspraken. Dit soort afspraken zijn tot nu toe gemaakt met TATADowNobian, OCIShellYARAAnQore en Zeeland Refinery. In totaal kunnen deze afspraken zorgen voor een CO2-vermindering van maximaal 10 megaton. Dat is ongeveer 62% van wat de industrie in 2030 aan CO2-uitstoot moet verminderen.  

Doel: 14,5 megaton reductie van CO2

De overheid wil op korte termijn met nog meer grote uitstoters afspraken maken om minder CO2 uit te stoten. Het doel is om met dit soort afspraken te komen tot een CO2-vermindering van 14,5 megaton. Dat is ruim 90% van de doelstelling voor de grootste industriële uitstoters.  

Maatregelen voor het MKB

Naast de grote uitstoters moeten ook veel kleinere industriebedrijven verduurzamen. Daarom neemt de overheid via het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie de volgende maatregelen:

  • Bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld via subsidies. Zo zijn er subsidies voor investeringen in energie-efficiëntie, ontwikkeling van duurzame technologie en verminderen van de CO2-uitstoot. 
  • Stimuleren van investeringen in grootschalige ‘groene’ energieprojecten, zoals wind- en zonne-energieparken. Zodat er meer schone elektriciteit beschikbaar komt. 
  • Wetten en regels maken die het voor bedrijven makkelijker maken om te investeren in schone energie. 
  • Financiële steun voor onderzoek naar schone energie.

De Routekaart van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie maakt voor overheid en bedrijven inzichtelijk wat er allemaal moet gebeuren om de doelen op het gebied van verduurzaming te kunnen halen. Zo staat alle informatie hierover op 1 centrale plek.