Nederland gaat stap voor stap over op duurzame energie

In 2050 wil Nederland alleen nog energie uit duurzame bronnen gebruiken. Er moet nog een hoop gebeuren voordat dit mogelijk is. Zo zijn er onder andere nieuwe windparken, hoogspanningsmasten en veel extra elektriciteitskabels en leidingen nodig. Mensen, bedrijven en instellingen moeten bewuster en slimmer energie gaan gebruiken.   

Fossiele brandstoffen raken op

Nederland gebruikt op dit moment nog veel energie die komt uit fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Bijvoorbeeld voor wonen, werken of vervoer. Die fossiele brandstoffen raken langzaam op, waardoor ze steeds duurder worden. Voor olie en gas is Nederland afhankelijk van andere landen. De gaswinning in Groningen is gestopt voor de veiligheid van inwoners. 

Stijgende zeespiegel en extremer weer

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Door de enorme hoeveelheid fossiele brandstoffen die er wereldwijd worden verbruikt, is er te veel CO2 in de lucht. Dit leidt tot opwarming van de aarde. Hierdoor stijgt de zeespiegel en wordt het weer extremer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. Om klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland samen met andere landen overgaan van fossiele naar duurzame energie.

Krapte op het stroomnet (netcongestie)

Mensen, bedrijven en organisaties hebben al veel actie ondernomen om duurzame energie te kunnen opwekken en gebruiken. Dit ging de afgelopen jaren steeds sneller. De benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet kon dit hoge tempo niet bijhouden. Dit zorgt nu en in de toekomst voor files op het stroomnet (netcongestie). De overheid neemt daarom maatregelen om netcongestie tegen te gaan.

Omslag naar een mix van duurzame energie

Er is niet 1 vorm van duurzame energie die helemaal in de toekomstige energiebehoefte voorziet. De energie die nodig is, komt daarom uit een combinatie van verschillende duurzame energiebronnen. 

Daarnaast zet de overheid onder andere in op groen gas en bio-energie

Verduurzaming van de industrie

Bij productieprocessen in de industrie komen veel broeikasgassen vrij. In 2021 stootte de industrie 32% van de totale hoeveelheid broeikasgassen uit: 54 megaton (bron: CBS). Daarom is het belangrijk dat de uitstoot van de industrie omlaag gaat en de sector verduurzaamt. De grote industrie kan bijvoorbeeld overstappen op (groene) waterstof als energiebron

Uitbreiding van de energie-infrastructuur

Om tot een duurzaam energiesysteem te komen, moet Nederland de komende jaren flink verbouwd worden. Bijna iedereen gaat hiervan iets merken. De verwachting is dat 1 op de 3 straten moet worden opgebroken. Zo moet er meer dan 80.000 kilometer aan extra elektriciteitskabels de grond in. En zijn er ongeveer 50.000 nieuwe transformatorhuisjes nodig in woonwijken. 

Er is in de toekomst dus veel extra ruimte nodig. Onder meer voor:

  • extra hoogspanningskabels, die de windparken op zee en land of zonnepanelen verbinden met het stroomnet;
  • kabels en buisleidingen, om bijvoorbeeld waterstof te transporteren;
  • verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Om het elektriciteitsnet uit te breiden en te onderhouden is meer technisch personeel nodig. Om snel resultaten te boeken, helpt de overheid bij grote energieprojecten.

Anders omgaan met energie

Hoe mensen en bedrijven met energie omgaan, gaat veranderen. Vertrouwen op duurzame energiebronnen betekent bijvoorbeeld meer afhankelijkheid van het weer. Er is niet meer de hele dag dezelfde hoeveelheid energie beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat het niet waait of de zon niet schijnt. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen bewuster omgaat met energie verbruiken. Onder meer door vooral energie te verbruiken als er veel beschikbaar is. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te doen als de zon schijnt. Want dan leveren de zonnepanelen veel elektriciteit. 

Daarnaast blijft energie besparen nodig. Energie die mensen en bedrijven niet gebruiken, hoeft namelijk niet opgewekt te worden. Toch is de verwachting dat de vraag naar energie de komende jaren blijft groeien. 

Verduurzaming biedt kansen voor handel en welvaart

De overgang van fossiele naar duurzame energie levert kansen op om de welvaart te vergroten. De handel in duurzame energie gaat de komende jaren groeien. En de centrale ligging maakt Nederland aantrekkelijk voor verbindingen met andere landen. Nederlandse bedrijven ontwikkelen nieuwe producten en oplossingen, die andere landen ook nodig hebben. Dit zorgt voor banen in nieuwe duurzame industrieën en levert geld op.

Het is een enorme uitdaging om nieuwe technologieën betaalbaar en winstgevend te maken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van groene waterstof. De overheid wil bedrijven hierbij helpen

Iedereen is nodig om duurzaam te zijn in 2050

Stap voor stap gaat Nederland de komende jaren over op duurzame energie. Iedereen is nodig om ervoor te zorgen dat het doel in 2050 gehaald wordt. Overheden en bedrijven blijven in gesprek met mensen. Ook als zij kritisch zijn of zich zorgen maken. Zodat Nederland in 2050 een duurzaam energieland is.