Ophokplicht pluimvee verder ingetrokken

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is een nieuwe beoordeling van de deskundigengroep dierziekten. Deze schat het risico in alle delen van Nederland nu in als laag. Dit betekent dat de algemene ophokplicht op dit moment enkel nog geldt voor de Gelderse vallei.

De deskundigengroep dierziekten komt iedere maand bij elkaar om een nieuwe analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico voor vogelgriep bij de pluimveesector wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland, zowel wanneer de ophokplicht in stand blijft als wanneer  deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico laag tot matig.

Dat er toch recent een besmetting is opgetreden nadat de deskundigen het risico hebben afgeschaald, is vervelend maar helaas een risico omdat vogelgriep heerst in Europa. Nog niet eerder hebben de deskundigen, sinds de eerste besmetting in oktober 2021, de risicoschatting “laag” gegeven. Ondanks de recente uitbraak in Biddinghuizen heeft minister Piet Adema (LNV) besloten om op basis van deze risicobeoordeling en ook andere aspecten, zoals de impact op pluimveehouders en hobbyhouders, de ophok- en afschermplicht in de Peel op te heffen. De ‘nieuwe BB-variant’ die in Biddinghuizen werd gevonden komt al enkele maanden veel voor bij wilde vogels (met name kokmeeuwen) in Europa. Ook in Europa heeft deze nieuwe variant slechts tot enkele uitbraken van vogelgriep in de pluimveesector geleid.

Versoepeling bezoekersverbod

Het bezoekersverbod aan pluimveebedrijven wordt ingetrokken voor de niet-commerciële sector, zoals hobbyhouders, en versoepeld voor de commerciële sector.
Dat betekent dat medewerkers van de zogenoemde kwaliteitsborgingsystemen (zoals IKB Kip en Ei) en medewerkers van centrale antibioticaregistratie en koppelbegeleiders de stal weer mogen betreden. Bezoek is voor deze mensen alleen toegestaan als zij zich houden aan het hygiëneprotocol en de registratie bij het bezoeken van een pluimveebedrijf. Mensen die geen rol hebben binnen het pluimveebedrijf mogen het bedrijf niet betreden.

Alertheid blijft

De ophok- en afschermplicht was sinds 5 oktober 2022 van kracht. Op 6 juli jl. werd de ophokplicht opgeheven voor bijna alle regio’s in Nederland, met uitzondering voor de regio’s Gelderse vallei en de Limburgse Peel. De versoepeling vindt nu voor die laatste regio plaats, zie ook de Dierziekteviewer van RVO, waarop zichtbaar is in welke regio's de ophok- en afschermplicht (nog) geldt.

Niet eerder is het nodig geweest de ophokplicht zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties. Om die reden blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels.

Het risico dat vogelgriep van pluimvee overspringt op mensen (zoönose) is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent advies van het Deskundigenberaad Zoönosen.