Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden twee leden, een rechter-plaatsvervanger en een directeur bedrijfsvoering benoemd. Het gaat om de heer drs. M.P. Luttge EMSD tot directeur bedrijfsvoering (per eerst mogelijke datum), mevrouw mr S.T. Leon tot rechterplaatsvervanger (per 1 januari 2024), mevrouw mr J. Brandt tot lid (per 1 januari 2024) en de heer mr. B.J. van Ettekoven (per 1 maart 2024), tevens tot lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken) en zijn ook betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges belast met tuchtrechtspraak.