Algemene Maatregel van Bestuur toelatingsstelsel uitzendbureaus in internetconsultatie

Om misstanden tegen te gaan, komt het kabinet met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Voor hun werk, woning, vervoer en de ziekteverzekering zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van een uitzendbureau. De nieuwe wet zorgt voor betere regels en handhaving. Een aantal zaken van de nieuwe wet wordt per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgewerkt.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt deze AMvB vanaf vandaag in internetconsultatie zodat betrokkenen erop kunnen reageren.

In 2020 presenteerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’. Dit rapport beschrijft de misstanden waarmee arbeidsmigranten geconfronteerd worden op het gebied van werken en wonen.

Minister Van Gennip heeft deze misstanden eveneens veelvuldig gezien bij werkbezoeken. Het kabinet voert de aanbevelingen van de commissie Roemer onverkort en met urgentie uit. En gaat daar ook met steun van de Tweede Kamer in de demissionaire fase mee door. Want deze aanpak kan niet wachten. Arbeidsmigranten moeten gezien en behandeld worden als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Daarnaast hebben misstanden rond arbeidsmigranten gevolgen voor de samenleving als geheel. Het leidt tot druk op de publieke voorzieningen en op de leefomgeving en tot een ongelijk speelveld voor bedrijven.

Een belangrijke maatregel in de aanpak van misstanden is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’. Deze wet is het afgelopen najaar naar de Tweede Kamer gestuurd en is in afwachting van behandeling. Het voorstel zorgt voor een betere bescherming van arbeidskrachten in de uitzendsector en weert malafide partijen van de markt. Per 1 januari 2026 mogen alleen de uitzendbureaus die zijn toegelaten nog mensen uitlenen. En mogen bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten alleen nog arbeidskrachten inlenen via een toegelaten bureau.

Om toegelaten te worden moeten uitzendbureaus onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van € 100.000 overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. 

Een aantal aspecten dat dit wetsvoorstel regelt, worden nader uitgewerkt bij AMvB. In deze AMvB is onder andere de aanwijzing van inspectie-instellingen, berekening van de loonkosten voor collegiale uitleen en gegevensuitwisseling tussen stelselpartijen uitgewerkt.
Betrokkenen die hierop willen reageren, hebben vier weken om te reageren via www.internetconsultatie.nl.