Programma Natuurversterking Noordzee gaat van start

Op maandag 26 februari 2024 heeft minister voor Natuur Christianne van der Wal tijdens het 5-jarig jubileum van De Rijke Noordzee in Amsterdam aangekondigd dat het Programma Natuurversterking Noordzee (PNN) nu van start gaat.  De Rijke Noordzee werkt samen met offshore wind-ontwikkelaars, bedrijven, natuurorganisaties en wetenschappelijke kennisinstellingen om windparken op de Noordzee te combineren met het vergroten en versterken van de biodiversiteit onder water. Met het PNN wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verder voortbouwen op het vele goede werk dat de Rijke Noordzee al heeft verzet in de afgelopen 5 jaar.

Minister Christianne van der Wal: “Ik ben blij dat we met het Programma Natuurversterking Noordzee nu eindelijk uit de startblokken kunnen komen om verder te werken aan méér natuur onder water en in en om de windparken op zee. In 2022 hebben we daar al € 150 miljoen voor gereserveerd uit het klimaatfonds. Het programma wordt een publiek-private samenwerking op zoek naar nieuwe mogelijkheden, voor méér natuur in onze Noordzee. En dat is broodnodig, want de natuur in de Noordzee staat onder toenemende druk. De mensen en bestaande organisatie van De Rijke Noordzee willen we hier heel graag bij betrokken houden. Het is van groot belang dat we samen de energie vasthouden en verder uitbouwen om niet alleen onze klimaatdoelen te halen, maar ook onze natuurdoelen.”

In het Noordzeeakkoord uit 2020 en het beleidsprogramma Noordzee 2022-2027 was al met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat afgesproken om meer duurzame windenergie te ontwikkelen als daar binnen de ecologische grenzen ruimte voor bestaat. Het Programma Natuurversterking Noordzee (PNN) is opgezet om de natuur van de Noordzee te verbeteren in aanvulling op de reeds verplichte wettelijke maatregelen om schade aan de natuur te voorkomen.

Natuurherstel en versterking

Maatregelen van het PNN zijn gericht op het herstel van soorten die in de knel komen. Daarbij gaat het niet alleen om diersoorten onder water zoals vissen, zeezoogdieren, haaien en roggen, maar ook om vogels en vleermuizen. Ook zal er gewerkt worden aan mogelijkheden voor herstel van onderwater- en bodemnatuur zoals riffen en oesterbanken.

Het programma heeft als doel om tot een gezonde, veerkrachtige en natuurrijke Noordzee te komen met ruimte voor natuurlijke processen en duurzaam gebruik. Daarvoor is het ook nodig om praktijkgericht  te experimenteren en kennis ook op internationale schaal uit te wisselen. Het PNN zal diverse pilots en werkzaamheden daarvoor financieren.