Groen licht voor de volgende fase van tien Nationaal Groeifondsprojecten

In 2021, 2022 en 2023 heeft het kabinet bekendgemaakt welke projecten geld ontvangen uit de eerste 3 rondes van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen om in aanmerking te komen voor het volgende deel van financiering. Voor 10 projecten heeft de adviescommissie van het Groeifonds deze onderbouwing goedgekeurd. Het kabinet neemt het advies van de commissie over en kent € 777,4 miljoen toe aan de projecten. Daarnaast krijgt een aantal van deze projecten een voorwaardelijke bijdrage uit het Groeifonds toegekend.

Krapte op de arbeidsmarkt is een urgent maatschappelijk probleem in Nederland. Dit komt mede doordat er veel in deeltijd wordt gewerkt. Het project Meer Uren Werkt gaat drempels wegnemen in de sociale omgeving, bij arbeidsorganisaties en bij deeltijders zelf, zodat zij meer kunnen gaan werken. Hiervoor wordt € 30 miljoen definitief toegekend en € 45 miljoen voorwaardelijk.

Om de gezondheid van de mens te blijven verbeteren met passende en betaalbare medicijnen is een andere aanpak nodig bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische technologieën. Voor die aanpak wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd rondom dierproefvrije technologie. Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) ontvangt € 124,5 miljoen, waarvan € 69,5 miljoen voorwaardelijk.

Om goed toegerust te zijn voor de samenleving van de toekomst zijn technische en digitale vaardigheden cruciaal. De basis hiervoor wordt gelegd in het funderend onderwijs. Elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs moet daarom de kans krijgen in aanraking te komen met technologie. Het kabinet kent daarom het project ‘Techkwadraat’ € 351,6 miljoen toe, waarvan € 205,8 miljoen voorwaardelijk.

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting moet leiden tot zowel kwaliteitsverbetering als kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Dit geeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting en daarmee de kwaliteit van onderwijs een blijvende impuls. Voor dit project wordt € 483,7 miljoen toegekend waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk.

Immersive Experciences (IX) spelen een belangrijke rol in de grote digitale verandering. Het Nationaal Groeifonds financiert de ontwikkeling van IX Labs, nieuwe kennis en methodes, opleiding van professionals en experimenten voor nieuwe IX-toepassingen, zoals virtual reality en games. Van de voorwaardelijke toekenning uit 2023 wordt voor de Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) € 102,3 miljoen definitief.

Impuls Open Leermiddelen

Met open (digitale) leermiddelen kan de kwaliteit van onderwijs worden verbeterd, doordat lesmateriaal beter aansluit bij de behoeften van leraren en leerlingen. In 2022 is € 20,5 miljoen definitief toegekend en is € 57,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. Hiervan wordt € 19,5 miljoen nu definitief.

GroenvermogenNL (GVNL) realiseert onderzoeksprojecten, onderwijsprogramma’s en innovatieve waterstofdemonstratieprojecten om de samenwerking van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen rond groene waterstof te versterken. Het kabinet kent € 99 miljoen nu definitief toe.

Innovatieve microbioom-toepassingen hebben grote potentie voor de economie en kwaliteit, gezondheid en verduurzaming van ons voedselsysteem. Micro-organismen spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het recyclen van dierlijke mest en het bemesten van landbouwgewassen. Bovendien leiden deze toepassingen tot voedingsproducten die de weerstand van zowel mensen als dieren versterken, evenals nieuwe benaderingen voor het voorkomen, opsporen en behandelen van chronische ziekten. De reservering voor het Holomicrobioom Instituut wordt omgezet in een toekenning van € 200 miljoen, waarvan € 140 miljoen voorwaardelijk.

Voor het verder ontwikkelen en toepassen van micro-elektrische Radio Frequency (RF)-systemen in het project POLARIS wordt € 101,7 miljoen toegekend. Deze RF-systemen vinden toepassing in bijvoorbeeld radar, MRI en telecommunicatie.

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Het project Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de wereldwijde batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Van de eerdere reservering kent het kabinet nu € 39,9 miljoen toe.

Het Deltaplan Valorisatie 2032 heeft tot doel het vergroten van economische en maatschappelijke impact van hoogwaardige kennis door verandering in en uitbreiding van het valorisatiesysteem. Het nieuwe plan van het Deltaplan Valorisatie 2032 is versterkt ten opzichte van het eerdere, maar onvoldoende om te honoreren in deze ronde. Hierdoor valt de eerdere reservering van € 417 miljoen vrij. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor de vierde en vijfde openstellingsronde van het Nationaal Groeifonds. 

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 bijna € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.