Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden vier nieuwe leden benoemd. Tevens wordt een plaatsvervangend lid benoemd tot lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De heer mr. P.P.C.M. Waarts, mevrouw mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg en mevrouw mr. I. Tubben worden benoemd per 1 augustus 2024. De heer M.L.A. Angela was reeds plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof en wordt ook benoemd per 1 augustus 2024. De benoeming van de heer mr. D.W.J. Vinkes is per 1 september 2024.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken) en zijn ook betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges belast met tuchtrechtspraak.