Kabinet start onderhandelingen met Tata Steel om tot maatwerkafspraak te komen

Het kabinet heeft formeel besloten dat het de plannen van Tata Steel Nederland om te verduurzamen sneller uit wil voeren. Het onderhandelingsmandaat hiervoor is vandaag vastgesteld. Dat betekent dat de onderhandelingsgesprekken met Tata Steel voor het maken van een maatwerkafspraak starten.

De staalindustrie is belangrijk voor Nederland maar moet schoner en duurzamer. Tata Steel moet aanzienlijk bijdragen aan een gezondere leefomgeving en minder broeikasgassen uitstoten. Om daarvoor te zorgen heeft Tata Steel Nederland eind 2023 aangepaste plannen voor het verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ingediend. In maart kondigde het kabinet aan te onderzoeken of het haalbaar is gesprekken te starten met Tata Steel op basis van hun voorstel, waarbij sommige maatregelen sneller worden uitgevoerd om gezondheidsrisico’s versneld te verminderen.

Het onderhandelingsmandaat is een officiële opdracht om namens het kabinet te onderhandelen en geeft onder andere de doelen en voorwaarden aan. Nu het kabinet formeel heeft besloten wat het onderhandelingsmandaat is, kunnen minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat de gesprekken starten. Het mandaat en de onderhandelingsgesprekken zijn (bedrijfs)vertrouwelijk en moeten uiteindelijk tot een juridisch bindende en afdwingbare maatwerkafspraak leiden.

Versnelling van groot belang

De plannen van Tata Steel beschrijven de sluiting van Kooksgasfabriek 2 (uiterlijk in 2029) en het vervangen van een van de hoogovens. Daarnaast wil het bedrijf met overkappingen op schroot- en grondstofopslagen de gevolgen van het verwaaien van de grondstoffen fors inperken en geluidsoverlast beperken. Tata Steel wil, na een overgangsfase op aardgas, uiteindelijk (groene) waterstof gaan gebruiken.

Om eerder voor minder overlast voor de leefomgeving te zorgen, zullen sommige maatregelen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan onder andere over het eerder sluiten van de Kooksgasfabriek 2 en het eerder realiseren van overkappingen. Deze optie biedt de meeste voordelen voor snelle verbetering van de leefomgeving van de omwonenden en vermindering van CO2-uitstoot terwijl de werkgelegenheid en economische en strategische waarde van de staalproductie behouden blijft. Het kabinet vindt deze versnelling belangrijk en wil dit daarom zo snel mogelijk realiseren.

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten bovenop het Klimaatakkoord en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen en er zo voor zorgen dat bedrijven in Nederland kunnen verduurzamen. De plannen worden door middel van een stapsgewijze aanpak concreet en gedetailleerd uitgewerkt in een juridisch bindende maatwerkafspraak.