Zuid-Holland herziet woningbouwvoorstellen

Zuid-Holland en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben afspraken gemaakt om de woningbouwopgave gezamenlijk, eenduidig en met tempo te realiseren. Hiervoor heeft de provincie enkele woningbouwplannen aangepast. Daarmee worden belemmeringen weggenomen. Dat meldt de minister in brieven aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer.

Zuid-Holland en de minister zijn al enige tijd in gesprek over de woningbouwvoorstellen in het collegeakkoord. Deze plannen strookten niet met eerder gemaakte afspraken in de regionale woondeals. Op verzoek van de minister paste Zuid-Holland eerder al een aantal plannen aan. Na aanvullend overleg zet de provincie nu alle stappen die nodig zijn om werk te kunnen maken van de woningbouwopgave.

Aangepaste plannen

De provincie zet nu in op de bouw van 247.896 nieuwe woningen en voldoende plancapaciteit. Bovendien wordt de landelijke bovengrens van € 390.000 voor betaalbare koopwoningen gebruikt. Het Rijk en provincies willen dat gemeenten die nog weinig sociale huurwoningen hebben een extra stap zetten. Deze gemeenten moeten 30% sociale huurwoningen bouwen. Zuid-Holland gaat zich aan deze landelijke norm houden.

Gezien het landelijk woningtekort, de bevolkingsgroei, de leefbaarheid van kleine kernen én de ruimte die ook binnenstedelijk nodig is voor andere opgaven, is het belangrijk om ook buitenstedelijk woningbouwlocaties te ontwikkelen. Daarom gaan de provincie, gemeenten en het ministerie vóór de zomer op zoek naar meer woningbouwlocaties van meer dan 3 hectare in het buitengebied. Dit zorgt voor genoeg plancapaciteit. Ook geeft dit gemeenten de ruimte om de woningbouwopgave te realiseren en de leefbaarheid van kleine kernen te waarborgen.