Extra inzet op natuurbrandbeheersing

Natuurbranden vormen een steeds groter risico en daarom komt minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof met extra maatregelen voor natuurbrandbeheersing en stelt zij € 70 miljoen beschikbaar. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee kunnen provincies en natuurbeheerders maatregelen in en rond natuurgebieden nemen. Ook wordt er een nationaal expertisecentrum voor natuurbrandbeheersing opgericht, werken verschillende overheidspartijen samen met natuurorganisaties aan een nationaal convenant natuurbrandbeheersing en een Landelijk Crisisplan Natuurbrand.

Risico op grote natuurbranden

Het risico op grote natuurbranden wordt met het veranderend klimaat steeds groter in Nederland. De natuur is in ons dichtbevolkte land sterk verweven met wonen, werken en recreatie. Dit betekent dat natuurbranden snel aanzienlijke schade kunnen veroorzaken en grote impact kunnen hebben. Natuurbranden kunnen niet alleen levensgevaarlijk zijn voor de mens: ook de biodiversiteit, ecosystemen en infrastructuur kunnen forse schade oplopen bij een natuurbrand.

Minister Christianne van der Wal: “Ik vind het de hoogste tijd dat we in Nederland serieus werk maken van natuurbrandbeheersing en daarom kom ik samen met de provincies en andere partijen met extra maatregelen. Het beschermen van mens en natuur staat daarbij centraal. Met extra financiering kunnen we provincies en natuurbeheerders helpen om natuurgebieden op een veilige manier in te richten. Met een nationaal expertisecentrum, een nationaal convenant natuurbrandbeheersing en een Landelijk Crisisplan Natuurbrand slaan we met verschillende partners de handen ineen om het risico op natuurbranden optimaal aan te kunnen.”

Klimaatverandering en weersextremen leiden tot langere periodes van droogte en hitte en deze verzwakken de al kwetsbare natuur. Dit leidt tot een hogere ontvlambaarheid van de vegetatie en vergroot de kans op grote en onbeheersbare natuurbranden. Daarnaast is er sprake van vergrassing en verzuring en verontreiniging van bodems, waardoor er meer makkelijker ontvlambare vegetatie aanwezig is in de natuurgebieden.  

Versterken van natuurbrandbeheersing

Natuurbrandbeheersing is cruciaal om natuurbranden nu en in de toekomst beheersbaar te houden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt hierin samen met provincies, gemeenten, natuurorganisaties, veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen. De partijen werken aan een samenhangende aanpak voor het brandveiliger maken van natuurgebieden en het bevorderen van kennis, expertise en innovatie om natuurbranden te voorkomen en bestrijden.

Daarnaast wordt er ook gestart met het nationaal convenant natuurbrandbeheersing. Hierin moeten afspraken komen over een duidelijke en gelijkwaardige verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties. Parallel aan het opstellen van het convenant zal worden gekeken of verdere juridische borging van afspraken over natuurbrandbeheersing nodig is. Een nieuw nationaal expertisecentrum voor natuurbrandbeheersing zal de betrokken organisaties gaan ondersteunen bij het uitvoeren van maatregelen op het gebied van natuurbrandbeheersing. Daarnaast wil de minister de provincies ondersteunen bij het opstellen van natuurbrandbeheersingsprogramma’s.

Veerkrachtige natuurgebieden

Met de € 70 miljoen die minister Van der Wal beschikbaar wil stellen in de periode 2024-2029 is de minister van plan om onder meer de natuurbeheerders financieel te ondersteunen bij het nemen van maatregelen voor preventie en beheersing van natuurbranden. Het gaat hierbij om maatregelen die de natuurgebieden veerkrachtiger maken zoals meer loofbomen, compartimentering, vernatting, vegetatiebeheer, het verbeteren van de bereikbaarheid voor hulpdiensten, en het verbeteren van de bluswatervoorzieningen. Dit zal ook bijdragen een vitalere natuur, waarbij natuurbranden minder vaak voorkomen en een minder grote impact hebben.