Benoeming plaatsvervangende leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie worden 2 plaatsvervangende leden benoemd. Het gaat om de heer mr. E.P. (Erik) van Unen en de heer mr. A.J. (Albert) Beukenhorst. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De heer mr. Van Unen heeft veel ervaring met burgerlijk (procesrecht) en geschillenbeslechting. Tot voor kort was hij voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in ’s‑Hertogenbosch. Eerder werkte hij als senior (civiel) rechter bij de Rechtbank Limburg en als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch. De heer mr. Van Unen was van 2004 tot 2009 al lid (rechter) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, Aruba en Curaçao.

De heer mr. Beukenhorst is tot op heden rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Tot 2023 was hij voorzieningenrechter, eveneens in Amsterdam. Eerder was hij daar ook voorzitter van de civiele kamer en vicepresident. Van 2010 tot 2015 was hij rechter bij het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak in 1e aanleg en in hoger beroep op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in 1e aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken) en zijn ook betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges belast met tuchtrechtspraak.