Ontwerpbesluit met en Nota van toelichting over regels voor vestiging hyperscale datacentra

Ontwerpbesluit waarmee het mogelijk wordt regels te stellen voor de vestiging van hyperscale (zeer grote) datacenters in Nederland. Het ontwerpbesluit wijzigt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Bij het ontwerpbesluit is de Nota van toelichting gevoegd.