Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid

Deze (nieuwe) burgemeestershandreiking wil recht doen aan de nauwe samenhang tussen de processen van benoeming, klankborden, herbenoeming en afscheid nemen. Eerder bestonden er 2 aparte handreikingen: voor het benoemingsproces en voor het voeren van functioneringsgesprekken. Nu is 1 geïntegreerde handreiking opgesteld. Dit maakt het beter mogelijk om onderlinge verbanden te leggen.

Ambt van burgemeester

Het ambt van burgemeester is voortdurend in ontwikkeling. De bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid zijn uitgebreid en de burgemeester heeft een wettelijke verantwoordelijkheid gekregen voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit in de gemeente. Ook hebben zich rond het selecteren en functioneren van burgemeesters nieuwe praktijken ontwikkeld die vragen om handvatten voor degenen die erbij betrokken zijn.

Omgeving waarin burgemeesters werken

De omgeving waarin burgemeesters werken verandert eveneens: de decentralisaties in het sociale domein maken een integrale lokale beleidsafweging belangrijker, de intensiteit van intergemeentelijke samenwerking neemt verder toe, het medialandschap is ingrijpend gewijzigd en in het (digitale) samenspel tussen overheid en samenleving ontstaan initiatieven. Burgemeesters staan daardoor voor nieuwe uitdagingen.

Rol van een burgemeester

Die uitdagingen brengen verwachtingen met zich mee. Zo krijgt de rolinvulling van de burgemeester als bestuurder op het terrein van openbare orde en veiligheid meer aandacht, onder andere in relatie tot gezagsondermijnende criminaliteit. Burgemeesters worden ook steeds meer als persoon beoordeeld door burgers, pers en politici. En de verhouding tussen de gemeenteraad en de burgemeester is een andere dan die jaren geleden was. Tegelijk wordt nog altijd van burgemeesters verwacht dat zij gezagsvol boven de partijen staan, het gezicht van gemeente en gemeenschap vormen en als verbinder optreden tussen maatschappelijke en bestuurlijke partijen. Al deze ontwikkelingen en verwachtingen vragen om een actualisatie van bestaande handreikingen rond de benoeming van burgemeesters, het voeren van klankbordgesprekken over het functioneren van burgemeesters, herbenoeming en afscheid van burgemeesters.